تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

تحلیل پوششی داده ها یک روش برای اندازه گیری کارایی نسبی در یک گروه از واحدهای تصمیم گیری همگن (DMUs) با ورودی ها و خروجی های متعدد است.

روش SIR

روش SIR

روش SIR مخفف  superiority and inferiority ranking از روش های جدید تصمیم گیری چند معیاره برای اولویت بندی مولفه ها است. 

روش AHP گروهی

روش AHP گروهی

روش AHP گروهی یا GAHP، همان تکنیک AHP در تصمیم گیری چند معیاره است که از نظر چندین کارشناس به صورت همزمان استفاده می کند.

روش واسپاس WASPAS

روش واسپاس WASPAS

روش واسپاس WASPAS مخفف exploits the advantages of the weighted sum model (WSM) and weighted product model (WPM) از ترکیب دو تکنیک WPM و WSM از روش های جدید تصمیم گیری چند معیاره است.

روش دلفی

روش دلفی

روش دلفی (Delphi method) فرآیندی است که برای رسیدن به نظر یا تصمیم گروهی از طریق نظرسنجی از گروهی از کارشناسان استفاده می‌شود.

روش ELECTRE

روش ELECTRE

روش ELECTRE  مخفف ELimination and ChoiceExpressingREality از روش های اولویت بندی تصمیم گیری چندمعیاره است. 

آنتروپی شانون

آنتروپی شانون

آنتروپی شانون shannon entropy یک روش رتبه بندی براساس معیار فراوانی از میزان اطلاعات یا میزان تصادفی بودن یک متغیر است.

روش SODA

روش SODA

روش SODA مخفف واژگان Strategic Options Development and Analysis D یک روش حل مسائل پیچیده در تحقیق در عملیات نرم است. 

روش MABAC

روش MABAC

روش MABAC مخفف Multi-Attributive Border Approximation area Comparison یک روش تصمیم گیری چندمعیاره برای شناسایی گزینه مناسب است. 

روش EDAS

روش EDAS

روش EDAS مخفف Evaluation based on distance from average solution ارزیابی بر اساس فاصله از راه حل متوسط از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره است. 

روش SECA

روش SECA

روش SECA  تکنیکی برای تعیین امتیاز کل گزینه ها و وزن معیارها به طور همزمان یک روش تصمیم گیری چند معیاره است.

روش کوداس CODAS

روش کوداس CODAS

روش کوداس CODAS  مخفف Combinative Distance based ASsesment به معنای روش ارزیابی مبتنی بر فاصله ترکیبی یک تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه برای انتخاب بهترین گزینه است.

روش کوکوسو CoCoSo

روش کوکوسو CoCoSo

روش کوکوسو CoCoSo مخفف  Combined Compromise Solution به معنای روش راه حل مصالحه ترکیبی یک تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه برای انتخاب بهترین گزینه است.

روش ARAS

روش ARAS

روش ARAS مخفف Additive Ratio ASsessment به معنای ارزیابی نسبت افزایشی یک تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه برای انتخاب بهترین گزینه است. 

روش MACBETH

روش MACBETH

روش MACBETH (اندازه گیری جذابیت با تکنیک ارزیابی مبتنی بر طبقه بندی) یک روش کمی سازی از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره تعاملی است.

روش SWARA

روش SWARA

روش SWARA (تحلیل گام به گام  نسبت اوزان) از روش های تعیین مقادیر وزنی در فرآیند تصمیم گیری چند معیاره نقش مهمی ایفا می کند.

روش SAW

روش SAW

روش SAW  یا روش ساده وزنی احتمالا ساده ترین، شناخته شده ترین و رایج ترین روش تصمیم گیری چند معیاره است.

روش DEMATEL

روش DEMATEL

روش DEMATEL به عنوان یک تکنیک تصمیم گیری چند معیاره برای شناسایی اجزای زنجیره علت- معلولی یک سیستم پیچیده در نظر گرفته می شود. 

روش ANP

روش ANP

فرآیند شبکه تحلیلی (ANP) یک روش تصمیم گیری چندمعیاره است که برای شناسایی اولویت بندی معیارها استفاده می شوند.

روش AHP

روش AHP

روش AHP فرآیند تحلیل سلسله مراتبی Analytic Hierarchy Process روشی برای سازماندهی و تجزیه و تحلیل تصمیمات پیچیده با استفاده از ریاضی و روانشناسی است.

روش تاپسیس

روش تاپسیس

روش تاپسیس ترتیب اولویت بر اساس شباهت به راه حل ایده آل (TOPSIS) یک روش تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیاره است.

روش Vikor

روش Vikor

روش VIKOR  یک روش تصمیم گیری چندمعیاره جهت رتبه بندی گزینه های مختلف  به کار می رود و بیشتر برای حل مسائل گسسته کاربرد دارد.

روش معیار پایه (BCM)

روش معیار پایه (BCM)

روش معیار پایه (BCM)  base criterion method یکی از جدیدترین روشهای تصمیم گیری چندمعیاره است که برای به دست آوردن وزن معیارها معرفی شده است.

روش بهترین-بدترین

روش بهترین-بدترین

روش بهترین-بدترین (Best Worst Method)، BWM یک روش تصمیم گیری چندمعیاره بر پایه مقایسات زوجی برای رتبه بندی است.

تصمیم گیری چند معیاره

تصمیم گیری چند معیاره

تصمیم گیری چند معیارهMultiple-criteria decision-making (MCDM) یا تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیاره (MCDA) زیرشاخه ای از تحقیقات عملیاتی است که به صراحت چندین معیار متضاد را در تصمیم گیری (هم در زندگی روزمره و هم در محیط هایی مانند تجارت، دولت و پزشکی) ارزیابی می کند.

روش MOORA

روش MOORA

روش MOORA مخفف (Multi-Objective Optimization on the basis of Ratio Analysis) برای  انتخاب بهترین گزینه براساس تعدادی معیار استفاده می شود

روش CRITIC

روش CRITIC

روش CRITIC روش عینی برای تعیین وزن معیارهاست که شامل شدت تضاد و ناسازگاری بین اجزای یک مساله تصمیم گیری است.

روش کوپراس COPRAS

روش کوپراس COPRAS

روش کوپراس COPRAS مخفف  COmplex PRoportional ASsessment به معنی روش ارزیابی متناسب پیچیده از روش های تصمیم گیری چند معیاره است.

مدیر آماری