سوال تحقیق

سوال تحقیق

سوال تحقیق (research question) به صورت شفاف به آنچه در پژوهش علمی و یک تحقیق اکتشافی مشخص می شود اشاره می کند. این سوال اغلب به موضوع یا مشکلی می پردازد که از طریق تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها، در نتیجه گیری مطالعه به آن پاسخ داده می شود.

رفرنس نویسی

رفرنس نویسی

رفرنس نویسی سبک استناد مجموعه ای از دستورالعمل ها در مورد نحوه استناد به منابع در نوشته های تحقیقاتی است. همیشه برای جلوگیری از سرقت ادبی، هر زمان که منبعی را نقل قول، بازنویسی یا خلاصه می شود، به یک رفرنس نیاز است. 

چارچوب نظری تحقیق

چارچوب نظری تحقیق

چارچوب نظری تحقیق (theoretical framework)، مروری بنیادی از نظریه‌های موجود است که به‌عنوان یک نقشه راه برای توسعه استدلال‌هایی که در کار خود استفاده خواهید کرد، عمل می‌کند.

نقطه برش

نقطه برش

نقطه برش (Cut-off point)، مشخص کردن حد امتیازی براساس یک آزمون است که افراد جامعه را به طبقات مختلف تقسیم می کند.

پیاز پژوهش

پیاز پژوهش

پیاز پژوهش  (research onion) مراحلی را که باید در هنگام تدوین استراتژی تحقیق پوشش داده شود را نشان می دهد.

تحلیل عامل تاییدی

تحلیل عامل تاییدی

تحلیل عامل تاییدی Confirmatory factor analysis  (CFA) یک تکنیک آماری است که برای بررسی ساختار عاملی مجموعه ای از متغیرهای مشاهده شده استفاده می شود.

روش تحقیق آمیخته

روش تحقیق آمیخته

روش تحقیق آمیخته یک رویکرد پژوهشی است که به موجب آن محققان داده های کمی و کیفی را در یک مطالعه جمع آوری و تجزیه و تحلیل می کنند.

روش بیبلیومتریک

روش بیبلیومتریک

روش بیبلیومتریک (Bibliometric analysis)، یک روش تحقیقاتی پرکاربرد برای تشخیص روند و وضعیت فعلی یک موضوع به صورت علمی و تحقیقاتی است. 

روش MOORA

روش MOORA

روش MOORA مخفف (Multi-Objective Optimization on the basis of Ratio Analysis) برای  انتخاب بهترین گزینه براساس تعدادی معیار استفاده می شود

روش CRITIC

روش CRITIC

روش CRITIC روش عینی برای تعیین وزن معیارهاست که شامل شدت تضاد و ناسازگاری بین اجزای یک مساله تصمیم گیری است.

علم سنجی

علم سنجی

علم سنجی (Scientometrics)، تجزیه و تحلیل کمی و تا حد امکان کیفی فرایند تولید، توزیع و استفاده از اطلاعات علمی و عوامل مؤثر بر آن  به منظور  آینده نگری علمی و پژوهشی در ابعاد فردی، گروهی، سازمانی و بین المللی است

متا آنالیز

متا آنالیز

فرا تحلیل (Meta Analysis) یک روش تجزیه و تحلیل آماری است که از ترکیب نتایج متعدد آنالیزهای آماری به دست می آید.

مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM)

مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM)

این تکنیک برای ساختار دهی به عناصر شاخص‌های مؤثر در حل یک مشکل (یا بهبود یک سیستم) بکار گرفته می‌شود. تکنیک ISM موجب بوجود آمدن یک دیاگراف از روابط پیچیده موجود در بین عناصر یک سیستم گردیده و مطالعه آن ...

تکنیک تحلیل مضمون

تکنیک تحلیل مضمون

تکنیک تحلیل مضمون (theme analysis) روشی برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی است و به تحلیل متون می پردازد.

امکان سنجی TELOS

امکان سنجی TELOS

امکان سنجی TELOS یک روزش ارزیابی و تحلیل پتانسیل پروژه است. این مطالعه براساس موارد هزینه و پتانسیل و پیش زمینه پروژه انجام می شود.

روش کوپراس COPRAS

روش کوپراس COPRAS

روش کوپراس COPRAS مخفف  COmplex PRoportional ASsessment به معنی روش ارزیابی متناسب پیچیده از روش های تصمیم گیری چند معیاره است.

پانل دیتا (Panel Data)

پانل دیتا (Panel Data)

داده‌های پانل حاوی مشاهدات از پدیده‌های چندگانه بدست‌آمده در طول چندین دوره زمانی برای عناصر مشابه هستند. پانل دیتا ترکیبی از رگرسیون و سری زمانی.

آزمون سوبل

آزمون سوبل

آزمون سوبل تکنیکی برای اندازه گیری اثر متغیر میانجی در تحلیل آماری است. متغیر میانجی نوعی رابطه غیرمستقیم بین متغیر مستقل و وابسته است.

روش شناسی کیو (Q)

روش شناسی کیو (Q)

روش شناسی کیو (Q) روشی تحقیقی است که برای رتبه بندی  گویه های  بررسی شده(عبارت، جمله، عکس، خبر و مانند آن) که با استفاده از مقیاسی شبیه به مقیاس لیکرت بکار می رود و همبستگی بین پاسخ های مختلف افراد، به این رتبه بندی معطوف می شود.

تکنیک فراترکیب

تکنیک فراترکیب

فراترکیب یک تکنیک کیفی برای تحلیل و تفسیر داده های متنی است. فراترکیب نوعی مطالعه کیفی است که اطلاعات و یافته های مطالعات دیگر را بررسی و با ترکیب آنها، یک استعاره جدید طراحی می کند.

مدیر آماری