روش EDAS

روش EDAS

روش EDAS مخفف Evaluation based on distance from average solution ارزیابی بر اساس فاصله از راه حل متوسط از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره است. این تکنیک اولین بار توسط مهدی کشاورز قرابایی و همکاران (۲۰۱۵) معرفی شد. در روشهایی همانند تاپسیس و یا ویکور ما گزینه مطلوب را بر اساس فاصله از ایده آل مثبت و منفی میسنجیم، یعنی گزینه ای مطلوب است که کمترین فاصله را از ایده آل مثبت و بیشترین فاصله را از ایده آل منفی دارد. اما در روش ایداس (EDAS) بهترین راه حل مربوط به فاصله از میانگین راه حل (AV) است.

در روش EDAS نیازی به محاسبه ایده آل مثبت و منفی نداریم بلکه دو معیار را برای ارزیابی مطلوب بودن گزینه ها در نظر می گیریم؛ اولین اندازه گیری فاصله مثبت از میانگین (PDA) است و دوم فاصله منفی از میانگین (NDA) است. این اقدامات می تواند تفاوت بین هر گزینه و راه حل متوسط ​​را نشان دهد. ارزیابی گزینه ها با توجه به ارزش بالاتر PDA و مقادیر پایین تر NDA صورت می گیرد مقادیر بالاتر PDA و یا مقادیر کمتر NDA نشان دهنده این است که آن گزینه بهتر است. روش ایداس در نرم افزار EXCEL انجام می شود.

مراحل روش EDAS

۱-تشکیل ماتریس تصمیم

۲-محاسبه میانگین راه حل معیارها

۳-محاسبه PDA و NDA

۴-محاسبه مقادیر SP و SN

۵-محاسبه مقادیر نرمال SP و SN

۶-رتبه بندی نهایی گزینه ها

آموزش روش EDAS

در روش EDAS مانند دیگر روش های تصمیم گیری چندمعیاره، TOPSIS VIKOR COPRAS و دیگر موارد، ابتدا ماتریس تصمیم تشکیل می شود.

ماتریس تصمیم روش EDAS
ماتریس تصمیم روش EDAS

گام دوم روش EDAS محاسبه میانگین راه حل معیارها است. در این گام با استفاده از رابطه زیر میانگین راه حل برای معیارها محاسبه می شود که در واقع همان میانگین داده ها برای هر ستون معیار می باشد. این مقدار برای معیار jام با AVj نمایش داده می‌شود. در گام بعد باید ایده‌آل‌های مثبت PDAij و ایده‌آل‌های منفی NDAij برای هر معیار محاسبه شود.

PDAij = ( Xij – AVj ) / AVj

NDAij = ( AVj – Xij ) / AVj

گام چهارم روش EDAS محاسبه مقادیر SP و SN است.در این گام با استفاده از روابط زیر مقادیر SP و SN محاسبه می شود در واقع این گام وزن دار کردم مقادیر PDA و NDA مرحله قبل می باشد و باید وزن معیارها در این متغیرها ضرب شود.

SP= ∑ Wj – PDAij

SN= ∑ Wj – NDAij

NSP= SP/ Max (SPi)

NSN= ۱ – [SN/ Max (SNi)].

 در نهایت رتبه بندی نهایی گزینه ها انجام می شود. در این بخش با استفاده از رابطه زیر امتیاز نهایی گزینه ها را محاسبه و سپس آن ها را رتبه بندی می کنیم

AS= ۰.۵ [NSP+ NSNi

منبع

link.springer.com

ieeexplore.ieee.org

برای مطالعه بیشتر روش EDAS بر روی لینک زیر کلیک کنید

EDAS-METHOD

EDAS Method for Multi-Criteria Group Decision

مدیر آماری-مشاوره آماری-STATISTICAL-CONSULTING

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مدیر آماری