آنتروپی شانون

آنتروپی شانون

آنتروپی شانون shannon entropy یک روش وزن دهی براساس معیار فراوانی از میزان اطلاعات یا میزان تصادفی بودن یک متغیر است. این روش وزن دهی در دسته تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره قرار دارد. آنتروپی در نظریه معیاری عددی از میزان اطلاعات یا میزان تصادفی بودن یک متغیر تصادفی است. به بیان دقیق‌تر آنتروپی یک متغیر تصادفی، مقدار متوسط (امید ریاضی) میزان اطلاعات حاصل از مشاهدهٔ آن است.

به بیان دیگر، هرچه آنتروپی یک متغیر تصادفی بیشتر باشد ابهام ما در مورد آن متغیر تصادفی بیشتر می باشد.  بنابراین با مشاهده نتیجه قطعی آن متغیر تصادفی اطلاعات بیشتری بدست می آید پس هرچه آنتروپی یک متغیر تصادفی بیشتر باشد اطلاعات حاصل از مشاهده قطعی آن بیشتر خواهد بود) همچنین آنتروپی یک منبع اطلاعات، حد پایین امید بهترین نرخ فشرده‌سازی بدون اتلاف داده‌ها برای آن منبع است. تکنیک آنتروپی شانون در نرم افزار اکسل قابل انجام است.

تکنیک آنتروپی شانون مانند روش SWARA, AHP ANP به معیارها وزن می دهد. معمولا وزن های به دست آمده در این تکنیک در تکنیک هایEDAS SECA   VIKOR COCOSO TOPSIS COPRAS استفاده می شود.

مراحل آنتروپی شانون

۱-تشکیل ماتریس تصمیم

۲-نرمال سازی

۳-محاسبه آنتروپی

۴-محاسبه درجه انحراف

۵-محاسبه وزن هر معیار

آموزش روش آنتروپی شانون

۱-مرحله اول مانند تمامی روش های تصمیم گیری چند معیاره، یک ماتریس تصمیم تشکیل می شود.

ماتریس تصمیم
ماتریس تصمیم

۲-در این مرحله، ماتریس تصمیم نرمال می شود. بدین منظور از فرمول نرمال سازی خطی استفاده می شود.

نرمال سازی روش آنتروپی شانون
نرمال سازی روش آنتروپی شانون

۳-مرحله سوم، محاسبه آنتروپی هر شاخص استآنتروپی Ej به صورت زیر محاسبه می گردد و k به عنوان مقدار ثابت مقدار Ej را بین ۰ و ۱ نگه می دارد.

محاسبه آنتروپی هر شاخص
محاسبه آنتروپی هر شاخص

۴-مرحله چهارم محاسبه درجه انحراف است. در ادامه مقدار dj  (درجه انحراف) محاسبه می شود که بیان می کند شاخص مربوطه (dj) چه میزان اطلاعات مفید برای تصمیم گیری در اختیار تصمیم گیرنده قرار می دهد .هر چه مقادیر اندازه گیری شده شاخصی به هم نزدیک باشند نشان دهنده آنست که گزینه های رقیب از نظر آن شاخص تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند.

درجه انحراف آنتروپی شانون
درجه انحراف آنتروپی شانون

۵-مرحله پنجم، محاسبه وزن است. مقدار وزن  Wj محاسبه می گردد. در واقع وزن معیار برابر با هر dj تقسیم بر مجموع dj ها می باشد.

محاسبه درجه اهمیت در آنتروپی شانون
محاسبه درجه اهمیت در آنتروپی شانون

 

منبع

www.sciencedirect.com/

Offwell Woodland & Wildlife Trust (2016) Simpson’s diversity index. Ecological sampling methods
http://www.countrysideinfo.co.uk/simpsons.htm

برای مطالعه بیشتر بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

SHANON ENTROPY

مدیر آماری-مشاوره آماری-STATISTICAL-CONSULTING

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مدیر آماری