ضریب Rho

ضریب Rho

ضریب Rho

ضریب Rho که به آن پایایی همگون گفته می شود، برای آزمودن اعتبار درونی سازه ها در روش حداقل مربعات جزئی استفاده می شود. برای بررسی ابعاد درونی یک متغیر از شاخص های آلفای کرونباخ و ضریب Rho استفاده می شود. بنابراین می توان گفت ضریب Rho یک جایگزین بهتر برای آلفای کرونباخ محسوب می شود. این شاخص از شاخص های روایی مهم در تحلیل معادلات ساختاری در تحلیل SMARTPLS است.

مفهوم ضریب Rho

نام دیگر ضریب Rho ضریب دایلون گلداشتاین Dillon–Goldstein’s rho (D.G. rho) ) بوده، که برای محاسبه پایایی مرکب استفاده می شود.  پایایی ترکیبی همگون (گاهی اوقات قابلیت اطمینان سازه نامیده می شود) معیاری برای سازگاری درونی در آیتم های مقیاس است، ضریب Rhoبسیار شبیه آلفای کرونباخ است. با توجـه بـه اینکه آلفای کرونباخ برآورد سختگیرانه تری از پایایی درونی متغیرها انجام می دهد، در تکنیک حداقل مربعات جزئی از ضریب دیلون گلدشتاین استفاده می شود. مقدار این شاخص می بایست بیشتر از ۰.۷ به دست آید. ضریب Rho به صورت فرمول محاسبه نمی شود. این ضریب در نرم افزار Smartpls نسخه ۳ به همراه دیگر شاخص های پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ، در یک جدول گزارش می شود.

محاسبه Rho در Smartpls

هنگامی که از PLS-SEM (SmartPLS 3)  یا SMARTPLS4 استفاده می کنید، یکی از گزارش های خروجی برای “معیارهای کیفیت” نتایج rho_A را برای قابلیت اطمینان و اعتبار ساختار ارائه می دهد. این ماتریس همچنین داده های خروجی را بر روی آلفای کرونباخ (CA)، قابلیت اطمینان ترکیبی (CR) و میانگین واریانس استخراج شده (AVE) ارائه می دهد.

بعد از طراحی مدل براساس سازه های پرسشنامه در نرم افزار، در منوی Calculate، گزینه Pls Algorithm را انتخاب می کنیم. پس از انجام این مرحله، گزینه های جانبی برای برازش مدل و سازه های آن در زیر نمودار گرافیکی مدل نشان داده می شود. همان طور که در شکل ۱ نشان داده شده است،  بر روی گزینه Construct Reliability  and validity کلیک می کنیم

محاسبه ضریب Rho در smartpls-گام اول

شکل۱-محاسبه ضریب Rho در SMARTPLS-گام اول

پس از آن یک جدول نشان داده می شود. در این جدول مقادیر شاخص های آلفای کرونباخ، ضریب Rho، ضریب CR و AVE نشان داده شده است. در شکل دوم خروجی آورده شده است.

ضریب rho در pls-'گام 2

شکل۲-محاسبه ضریب Rho در SMARTPLS-گام دوم

همچنین در گزارشات خروجی ضریب Rho به صورت نمودار نیز براساس هر متغیر قابل مشاهده است. در این شکل همچنین خط ۰.۷ نشان داده است و مقدار بیشتر و کمتر از ۰.۷ در شکل قابل تشخیص است.

محاسبه ضریب Rho در SMARTPLS-گام 3

شکل۳-محاسبه ضریب Rho در SMARTPLS-گام سوم

این معیار کمک می‌کند که این اندازه‌گیری‌های قابلیت اطمینان با هم ارائه شوند، زیرا یک مقدار rho_A بین آلفای کرونباخ و قابلیت اطمینان ترکیبی، نشانه خوبی از قابلیت اطمینان است. در گزارش خروجی داده، معیارها در کنار هم، با rho_A بین CA و CR منعکس می‌شوند. این برای تعیین اینکه آیا مقدار بین مقادیر CA و CR خوب است یا خیر مفید است.
اطلاعات خروجی نیز مفید است زیرا به طور مستقیم داده ها را به رنگ سبز نشان می دهد که نتایج خوب هستند یا قرمز برای نشان دادن اینکه نتایج بد نیستند.

RHO و اعتبار مرکب (CR) نشان دهنده یک شاخص قابلیت اطمینان هستند. آنها به سادگی بر روی مقادیر مختلف (غیر استاندارد یا استاندارد) محاسبه می شوند.
“Joreskog rhô” یک نشانگر قابلیت اطمینان ترکیبی است که بر روی بارهای غیر استاندارد محاسبه شده است.
“قابلیت اطمینان ترکیبی” همان شاخص است، اما بر روی بارگذاری های استاندارد محاسبه می شود (هر دو بارگذاری استاندارد و غیر استاندارد در AMOS موجود هستند).
نتیجه برای دو روش یکسان است (شما می توانید از صفحه گسترده اکسل زیر برای محاسبه استفاده کنید، بر اساس بارگذاری استاندارد شده).

مقالات معدودی به بررسی دقیق ضریب Rho پرداخته اند. اما در مقاله مهمت اوقلو (۲۰۱۲)، توضیحات کامل تری از ضریب دیلون گلدشتاین  بیان شده است. در ادامه می توانید مقاله را دانلود نمایید.

طبق اطلاعات من، مقدار RHO در نتایج AMOS نمایش داده نمی شود. بنابراین، می توانید به راحتی این مقدار را با استفاده از یک ماشین حساب آنلاین محاسبه کنید (به عنوان مثال:

www.thestatisticalmind.com

منبع

Mehmetoglu, M. (۲۰۱۲), “Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling for Tourism Research”, Chen, J. S. (Ed.) Advances in Hospitality and Leisure (Advances in Hospitality and Leisure, Vol. 8), Emerald Group Publishing Limited, Bingley, pp. 43-61.

دانلود مقاله مرتبط با ضریب Rho

۲ نظر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مدیر آماری