جدول نمونه گیری مورگان و کرجسی

جدول نمونه گیری مورگان و کرجسی

جدول نمونه گیری مورگان و کرجسی

جدول نمونه گیری مورگان و کرجسی به منظور تخمین حجم نمونه در تحلیل های آماری استفاده می شود. توسط robert v. krejcie  و  daryle w. morgan تهیه شده است و آن را باید آسانترین روش برای تعیین حجم نمونه در نمونه گیری قلمداد نمود. تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، آسان تر از فرمول کوکران می باشد. زیرا فقط کافی است حجم جامعه یا N را در این جدول بیابید، آنگاه به ستون متناظر آن نگاه کرده و حجم نمونه یا n را استخراج نمایید.

نیاز روزافزون به یک نمونه آماری نماینده در تحقیقات تجربی، تقاضا برای روشی موثر برای تعیین حجم نمونه را ایجاد کرده است. برای پرداختن به شکاف موجود، کرجسی و مورگان (۱۹۷۰) جدولی را برای تعیین حجم نمونه برای یک جامعه معین برای ارجاع آسان ارائه کردند. روش های تعیین نمونه برای تکنیک معادلات ساختاری و تعیین نمونه با جدول نمونه گیری مورگان به صورت متداول در تحقیقات کمی استفاده می شود.

فرمول کوکران معادل جدول نمونه گیری مورگان و کرجسی

نمونه‌ گیری مورگان یک روش نمونه‌برداری تصادفی است که در تحقیقات آماری استفاده می‌شود. در این روش، تعدادی از افراد یا واحدهای مورد مطالعه به صورت تصادفی انتخاب می‌شوند. این روش برای اطمینان از اینکه نمونه‌ها نماینده جمعیت کلی باشند، استفاده می‌شود.

نمونه‌برداری کرجسی نیز یک روش نمونه‌برداری است که در تحقیقات آماری استفاده می‌شود. در این روش، از یک فهرست کامل از واحدها یا افراد در دسترس استفاده می‌شود و سپس یک الگوریتم تصادفی استفاده می‌شود تا نمونه‌ها انتخاب شوند. این روش همچنین به منظور تضمین نمایندگی نمونه‌ها از جمعیت کلی استفاده می‌شود.

برای تهیه جدول نمونه‌برداری خاص، شما نیاز دارید تا اطلاعات بیشتری در مورد مطالعه خاصی که به آن اشاره می‌کنید، ارائه دهید. اطلاعاتی مانند جمعیت هدف، اندازه نمونه، روش نمونه‌برداری و محدودیت‌های مربوطه از اهمیت بالایی برخوردار است. با داشتن این اطلاعات، می‌توانید یک جدول نمونه‌برداری مناسب برای مطالعه خود ایجاد کنید.

جدول نمونه گیری مورگان معادل فرمول کوکران است. فرمول کوکران را دانشمندی به همین نام برای تخمین حجم نمونه آماری با داشتن اطلاعات جامعه آماری را بر آورده کرده است که درصد خطای آن ۵ درصد است. که این مقدار خطا می تواند در مقابل جامعه آماری ما بسیار ناچیز باشد.  که این فرمول برای محاسبه حجم نمونه آماری که محاسبه ارقامی آنها بسیار سخت و هزینه بر هست با این فرمول می توان پیدا کرد.  اما فرمول کوکران چگونه هست.

n= حجم نمونه
N= تعداد کل جامعه آماری
از ۵./. کمتر باشد (در صد خطای معیار).   مقدار   استیودنت موقعی که سطح معنی داری=t
درجه اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب و مورد نظر.=d
نسبتی از جمعیت که دارای صفت معین و مورد نظر می باشند.=p
نسبتی از جمعیت که دارای صفت معین و مورد نظر نمی باشند. =q

روش نمونه گیری با جدول نمونه گیری مورگان و کرجسی

البته استفاده از جدول مورگان از محافظه کار ترین روشهای تعیین حجم نمونه نیز می باشد و مخصوصا هنگام که حجم جامعه نسبتا کم باشد، حجم نمونه زیادی را اعلام می کند.

جدول نمونه گیری مورگان و کرجسی
جدول نمونه گیری مورگان و کرجسی

محاسبه حجم نمونه براساس فرمول کوکران در اکسل

در این بخش فایل اکسل آماده بی نظیر و بسیار کاربردی روش کوکران و جدول نمونه گیری مورگان و کرجسی برای تعیین حجم نمونه آماری آورده شده است. در این فایل اکسل فرمول بندی شده، به راحتی می توانید با قرار دادن تعداد جامعه در بخش مشخص شده و یا از طریق جدول مورگان بر اساس راهنما و توضیحات آورده شده در آن به صورت کاملاً‌ علمی حجم نمونه آماری را مشاهده و در مطالعات و پژوهش های خود مورد استناد و استفاده قرار دهید.

به منظور تعیین حجم نمونه براساس فرمول کوکران می توانید فایل اکسل زیر را دانلود کنید و تعداد اعضای جامعه را وارد کنید تا حجم نمونه مشخص شود.

Cochran

منبع

Krejcie, R.V., & Morgan, D.W., (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement.

Small-Sample Techniques (1960). The NEA Research Bulletin, Vol. 38.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مدیر آماری