روش SAW

روش SAW

روش SAW  یا روش ساده وزنی احتمالا ساده ترین، شناخته شده ترین و رایج ترین روش تصمیم گیری چند معیاره است. روش SAW که مخفف Simple Additive Weighting است، امتیاز کلی یک راه حل کاندید با مجموع وزنی تمام مقادیر ویژگی تعیین می شود. این روش هدانگ و یون (۱۹۸۱)، روش ساده وزنی را ارائه کردند. روش ساده وزنیبه دلیل سهولتی که دارد محبوب ترین و رایج ترین روش در MADM است. روش SAW را می توان ساده ترین و مستقیم ترین روش مواجهه با مسائل تصمیم گیری چند معیاره در نظر گرفت. در این روش از یک تابع افزایش خطی برای نمایش ترجیحات تصمیم گیرندگان استفاده میشود . با این حال این تکنیک زمانی کاربرد دارد که فرض شود ترجیحات مستقل یا مجزا از هم هستند.

در این روش جهت تصمیم گیری، تنها به ماتریس تصمیم گیری و بردار وزن شاخص های ارزیابی نیاز است. این روش مانند روش ویکور و تاپسیس عمل می کند اما به روشی بسیار ساده تر. در این روش که با نام روش ترکیب خطی وزن دار نیز شناخته می شود، پس از بی مقیاس کردن ماتریس تصمیم، با استفاده از ضرایب وزنی معیارها، ماتریس تصمیم بی مقیاس وزن دار به دست آمده و با توجه به این ماتریس، امتیاز هر گزینه محاسبه می شود. روش SAW در نرم افزار EXCEL قابل انجام است.

مراحل تحلیل SAW

۱-تشکیل ماتریس تصمیم

۲-بی مقیاس کردن ماتریس تصمیم

۳-تشکیل ماتریس وزن دار

۴-انتخاب گزینه برتر

آموزش تحلیل SAW

گام اول تشکیل ماتریس تصمیم است. ماتریس تصمیم این روش شامل جدول است که ستون های آن را معیارها یا زیرمعیارها و سطرهای آن را گزینه ها تشکیل می دهند و هر سلول این ماتریس ارزیابی هر گزینه نسبت به هر معیار است.

وزن دهی در روش SAW
وزن دهی در روش SAW

گام دوم در روش SAW بی مقیاس کردن ماتریس تصمیم است. برای بی مقیاس کردن ماتریس تصمیم در روش Saw به صورت زیر عمل می شود:
اگر معیار مثبت باشد: تک تک اعداد آن ستون را بر بزرگترین عدد تقسیم می کنیم.
اگر معیار منفی باشد: مینیمم آن ستون تقسیم بر تک تک اعداد می شود.

گام سوم تشکیل ماتریس وزن دار است. در این گام با توجه به وزن های محاسبه شده از روشهای دیگر (AHP، آنتروپی شانون و دیگر روش ها)، ماتریس وزن دار را بدست می آوریم.

در نهایت انتخاب گزینه برتر انجام می شود با جمع سطری ماتریس وزن ها امتیاز هر گزینه محاسبه می شود. و بر اساس آن گزینه ها رتبه بندی می شوند.

منبع

عطایی، محمد، ” تصمیم گیری چند معیاره “، انتشارات دانشگاه شاهرود، چاپ اول، ۱۳۸۹.

www.wikipedia.org

 

برای دانلود محاسبات روش SAW به صورت فایل اکسل، بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

آموزش روش SAW به صورت اکسل

مدیر آماری-مشاوره آماری-STATISTICAL-CONSULTING

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مدیر آماری