روش AHP

روش AHP

روش AHP فرآیند تحلیل سلسله مراتبی Analytic Hierarchy Process روشی تصمیم گیری چند معیاره برای سازماندهی و تجزیه و تحلیل تصمیمات پیچیده با استفاده از ریاضی و روانشناسی است. تحلیل سلسله مراتی در دهه ۱۹۷۰ توسط توماس ال ساعتی توسعه یافت و از آن زمان به بعد اصلاح شد. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) یکی از محبوب ترین و پرکاربردترین روش های چند معیاره است. در این تکنیک، فرآیندهای رتبه‌بندی جایگزین‌ها و تجمیع برای یافتن مناسب‌ترین جایگزین‌ها یکپارچه می‌شوند.

این تکنیک برای رتبه بندی مجموعه ای از گزینه ها یا برای انتخاب بهترین ها در مجموعه ای از گزینه ها استفاده می شود. رتبه بندی/انتخاب با توجه به یک هدف کلی انجام می شود که به مجموعه ای از معیارها تقسیم می شود. کاربرد روش شامل تعیین وزن های اهمیتی است که باید با معیارها در تعریف هدف کلی مرتبط شوند. این تکنیک در نرم افزارهای EXCEL و EXPERTCHOICE قابل انجام است.

مراحل تحلیل روش AHP

۱-تشکیل ماتریس تصمیم

۲-ایجاد شبکه مفهومی معیارها و زیرمعیارها

۳- تعیین ماتریس بی مقیاس  (نرمال کردن ماتریس تصمیم)

۴-محاسبه وزن معیارها

۵-استاندارد کردن اوزان معیارها

۶-محاسبه نرخ سازگاری

مثالی از روش سلسله مراتبی

گام اول تشکیل ماتریس تصمیم است که یک ماتریس مربعی با سطر و ستون هایی برابر برای مقایسه زوجی معیارهای شناسایی شده است. در این ماتریس از طیف ۱تا ۹ ساعتی استفاده می شود.

ماتریس تصمیم AHP
ماتریس تصمیم AHP
طیف 1تا 9 در روش AHP
طیف ۱تا ۹ در روش AHP

در گام بعدی  میانگین هندسی هر سطح محاسبه می شود

میانگین هندسی در روش AHP
میانگین هندسی در روش AHP

در نهایت با تقسیم میانگین هر سطر بر محموع سطرها، وزن نهایی به دست می آید.

نرمال کردن وزن ها در AHP
نرمال کردن وزن ها در روش AHP

 

منبع

www.sciencedirect.com

www.superdecisions.com/method

Jagoda J, Schuldt S and Hoisington A (2020) What to Do? Let’s Think It Through! Using the Analytic Hierarchy Process to Make Decisions. Front. Young Minds. 8:78. doi: 10.3389/frym.2020.00078

مدیر آماری-مشاوره آماری-STATISTICAL-CONSULTING

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مدیر آماری