روش ارزیابی لینکلن و گوبا

روش ارزیابی لینکلن و گوبا

روش ارزیابی لینکلن و گوبا

روش ارزیابی لینکلن و گوبا یک تکنیک اعتبارسنجی برای تحقیقات کیفی براساس چهار معیار اعتبارپذیری، تاییدپذیری، تکرارپذیری و اثبات‌پذیری تحقیق است. تحقیق کیفی یک پارادایم ارزشمند تحقیق است و پیچیدگی‌ای که تحقیق کیفی را احاطه می‌کند، نیازمند روش‌های دقیق و معتبر برای ایجاد نتایج مفید است.بررسی روایی و پایایی تحلیل کیفی برای افزایش اعتبار تکنیک ضروری است.

تمامی روش های ارزیابی اعتبار تحلیل کیفی (مانند داده بنیاد، فراترکیب، سنتزپژوهی، پدیدارشناسی و دیگر موارد) براساس تفاوت نظرات کدگذاری در تحلیل کیفی ایجاد شده اند. روش های روایی و پایایی برای صحت کدگذاری فراوان هستند. علاوه بر روش ارزیابی لینکلن و گوبا شاخص هایی که در زمینه پایایی کدگذاری استفاده می شوند عبارتند از:

۱-ضریب پایایی توافق درصدی

۲-ضریب پایایی کاپای کوهن

۳-ضریب پایایی درون طبقه ای

۴-ضریب پایایی هولستی

۵-ضریب پایایی پی اسکات

۶-ضریب پایایی کریپندروف

در اینجا نیز روش ارزیابی لینکلن و گوبا به صورت کامل بسط داده می شود.

اعتمادپذیری تحلیل کیفی براساس روش ارزیابی لینکلن و گوبا

تحقیق کیفی اخیراً در زمینه تحقیقات آموزشی رونق یافته است. تحقیقات کیفی به طور منحصربه‌فردی برای ارائه داده‌های مبتنی بر فرآیند، روایت، داستانی و اطلاعاتی که بیشتر با تجربه انسانی مرتبط است، در اختیار محققان قرار می‌دهد. می توان از تجربه دیگری و از یک داستان خوب چیزهای زیادی یاد گرفت. با این حال، میزان اعتمادی که فرد به فردی که داستان را تعریف می کند، ارتباط زیادی با میزان اعتماد نسبت داده شده به داستان دارد. در مورد مطالعات انجام شده با رویکرد تحقیق کیفی نیز همین گونه است. در واقع، ایجاد اعتماد ضروری است. خوشبختانه، تلاش‌های متعددی توسط روش‌شناسان کیفی برای مشخص کردن چگونگی انتقال و افزایش اعتماد به یافته‌های کیفی برای مصرف‌کنندگان انجام شده است. اما از قبل توصیه کنید، حتی ساختن امانت داری از یک رویه دقیق دور است. این ستون توصیه‌هایی از چندین نویسنده پژوهشی برای توسعه و تکیه بر اعتماد یافته‌های تحقیقاتی دیگران، با تمرکز ویژه بر زمینه‌های موفقیت تحصیلی آموزش توسعه و کمک یادگیری ارائه می‌کند. نمای کلی روش ارزیابی لینکلن و گوبا (۱۹۸۵) و طرح سازمانی تمرکز اصلی را فراهم می کند و سایر کارهای مربوط به قابلیت اعتماد ترکیب شده و سپس در ترکیب ادغام می شوند.

ضرورت استفاده از روش ارزیابی لینکلن و گوبا

خواندن گزارش های تحقیقات کیفی می تواند تجربه بسیار متغیری باشد. روش‌شناسی‌هایی که یافته‌های کیفی را سازمان‌دهی می‌کنند و ساختارهای بلاغی که نوشتن را هدایت می‌کنند، بسیارند. برخی از محققین فهرستی تهیه می کنند. دیگران نقشه می سازند برخی از نویسندگان تحقیقات کیفی از رویکرد روایی استفاده می کنند و «داستان خوبی» را بیان می کنند. دیگران چیزی را ارائه می دهند که توسط کلیفورد گیرتز (۱۹۷۳) به عنوان “توصیف غلیظ” توصیف شده است. با این اصطلاح، او در نظر دارد که خوانندگان با متون غنی از جزئیات برخورد کنند که رویداد یا موضوع توصیف قابل لمس باشد. با توجه به چنین تنوعی در روش، و با ژانرهای متعدد که به یک ساختار سازمانی واحد پایبند نیستند، خوانندگان اغلب باید ادعاهای خود را در مورد تفکر نویسندگان مطرح کنند. این مبادلات گفتمانی همیشه در هر ارتباط نوشتاری عمل می کنند. اما خوانندگانی که یک گزارش تحقیقاتی نوشته شده در مورد یک مطالعه کمی را بررسی می کنند، مانند مطالعه یک مجموعه آموزشی تکمیلی برای یک دوره جبر کالج، می توانند بر یک ساختار استاندارد تکیه کنند. خوانندگان معمولاً می دانند که در یک گزارش تحقیقی، حداقل از نظر سازمانی، چه انتظاری دارند. بنابراین، متخصصان کمک یادگیری و مربیان توسعه به عنوان مصرف کنندگان تحقیقات کیفی باید کلاه خود را در کجا آویزان کنند؟ قابل اعتماد بودن تحقیق یکی از آن واقعیت های مشترک است، هرچند ذهنی، که در آن خوانندگان و نویسندگان ممکن است در فرآیندهای سازنده خود اشتراکاتی پیدا کنند.

یکی دیگر از ویژگی های تحقیق کیفی که ممکن است با تفاسیر رایج تداخل داشته باشد این است که بر خلاف مطالعات کمی، تحقیقات کیفی به دنبال تکرارپذیری نیستند. به عنوان مثال، با بررسی یک کلاس مقدماتی نوشتاری، رویدادها و شرکت‌کنندگان برای ایجاد شرایط منحصر به فردی درک می‌شوند که محقق کیفی مستند، تفسیر و می‌نویسد. در روزی متفاوت، با محققی متفاوت، در مکانی متفاوت، با کلاس نوشتاری متفاوت، مصرف کنندگان می توانند و باید انتظار یافته های متفاوتی داشته باشند. حتی زمانی که مجموعه ای از داده ها جمع آوری و به اشتراک گذاشته می شود، نویسندگان مختلف می توانند نتایج منحصر به فردی ایجاد کنند. این به این دلیل است که برای اکثر محققان کیفی، واقعیت ساخته شده است. بنابراین، مفهوم کمی اعتبار صرفاً هدف تحقیق کیفی نیست. در عوض، محققان کیفی برای هدف  قابل اعتماد بودن تلاش می کنند، به این معنی که وقتی خوانندگان اثر مکتوب را تفسیر می کنند، نسبت به آنچه محقق گزارش کرده است، احساس اطمینان می کنند. با این حال، حتی با این اطمینان، خوانندگان انتظار ندارند که یافته های دقیق را در برنامه های کاربردی خود از تحقیق بازسازی کنند. رویه‌های تحقیقاتی خاصی که محققین در آن مشارکت می‌کنند، باعث ایجاد اعتماد در فعالیت‌های تحقیقاتی و گزارش‌هایشان می‌شوند.  روش ارزیابی لینکلن و گوبا (۱۹۸۵) در رویکرد خود به قابلیت اعتماد بر چهار معیار کلی تکیه می کنند. اینها اعتبار، قابلیت انتقال، قابل اعتماد بودن و تایید پذیری هستند. ما هر یک از این عوامل را در نظر می گیریم و دیدگاه هایی را از دیگرانی که در مورد قابلیت اعتماد در تحقیقات کیفی نوشته اند، اضافه می کنیم.

مولفه های روش ارزیابی لینکلن و گوبا

در ادامه چهار مولفه اعتبار، انتقال پذیری، اعتمادپذیری و تایید پذیری در روش ارزیابی لینکلن و گوبا بررسی می شود:

اعتبار

اعتبار در روش ارزیابی لینکلن و گوبا این سوال را می پرسد که “یافته ها چقدر با واقعیت همخوانی دارند؟” همانطور که قبلا ذکر شد، این یک سوال بسیار ذهنی است که بر قضاوت های فردی تکیه دارد. پرسش در مورد همخوانی یافته ها در تحقیقات کیفی با پرسش های مربوط به اعتبار درونی در تحقیقات کمی مشابه است. یکی به دنبال این است که بفهمد یافته های گزارش شده چگونه “همبسته” هستند، زیرا ایده ها باید رابطه ای با یکدیگر داشته باشند. اما بر خلاف تحقیقات کمی، هیچ انتظاری وجود ندارد که همه واکنش‌ها به اعتبار انسجام به یک پاسخ منجر شود. اعتبار، ساختی از سوی گزارشگر(ها) و خوانندگان بعدی است.

انتقال پذیری

عامل دوم برای اعتماد ارائه شده روش ارزیابی لینکلن و گوبا (۱۹۸۵) انتقال پذیری است. این گزاره تا حدودی دشوار است، با توجه به اینکه با طراحی، تحقیقات کیفی تکرارپذیری (نمی‌تواند) باشد. انتقال پذیری در روش ارزیابی لینکلن و گوبا به معنای تلاش آگاهانه برای اطمینان از تفسیر معنی داده­ها از نظر صحت و درستی است. معتبر بودن مربوط به اعتبار داخلی پژوهش است، یعنی درجه حقیقی بودن یافته‌های مطالعه و این که یافته‌ها بازتاب هدف پژوهش و واقعیت اجتماعی شرکت کنندگان در پژوهش است. برای کسب قابلیت اعتبار؛ تلاش شد تا مشارکت کنندگان با حداکثر تنوع تجربیات انتخاب شوند. نمونه‌گیری تا رسیدن داده­‌ها به حد اشباع ادامه یافت و مناسبترین واحد معنایی انتخاب شد. اعتبار داخلی تحلیل محتوی از طریق روایی صوری ارزیابی شد. به منظور روایی محتوی از پانل خبرگان (تیم تحقیق) برای حمایت از تولید مفهوم یا موضوعات کدگذاری  و نیز بازبینی توسط مشارکت کننده استفاده شد.

با این حال، محققان کیفی معتقدند که الگوها و توصیف‌ها از یک زمینه ممکن است برای دیگری قابل استفاده باشد. به هر حال، اگر نتوان از پسوندهای مطالعه‌ای که ممکن است با مجموعه‌ای از شرایط بعدی مطابقت داشته باشد، بیاموزد، تأثیر مطالعه اولیه محدود است. همانطور که ایجاد دانش جدید از تحقیقات کیفی کشف‌محور اضطراری معتبر و مهم است، روش ارزیابی لینکلن و گوبا جستجوی درک از تحقیقات کیفی سیستماتیک دیگران  است. با چنین اهدافی است که قیاس با اعتبار خارجی و تعمیم پذیری در تحقیقات کمی ممکن است سازنده باشد. همانند تحقیقات کمی، تحقیق کیفی به دنبال گسترش درک با انتقال یافته ها از یک زمینه به زمینه دیگر است. البته، این نمی تواند توسط محقق تقسیم شود، بلکه به واسطه روش ارزیابی لینکلن و گوبا باید توسط کسانی که می خواهند تحقیق را با زمینه های شخصی خود مقایسه کنند، مانند “درس هایی از جای دیگر” نسبت داده شود.

اعتمادپذیری

دیدگاه سوم در مورد اعتماد ارائه شده روش ارزیابی لینکلن و گوبا (۱۹۸۵) اعتماد پذیری  است. در تحقیقات کیفی که در آن محققان، اعم از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، به طور فعال اعتماد خود را نسبت به رویدادها ایجاد می‌کنند، چند روش تحقیق مشخص وجود دارد که نه تنها باعث اعتماد می‌شود، بلکه در هنگام اجرا احساس قابل اعتماد بودن نیز می‌کند. معیار اعتمادپذیری  در روش ارزیابی لینکلن و گوبا به پایداری داده‌ها در طول زمان و شرایط متفاوت گفته می‌شود به عبارت دیگر این معیار نشان دهنده قابلیت تکرار داده‌ها در زمان‌ها و شرایط مشابه است که می‌توان را مشابه معیار پایایی در پژوهش‌های کمی دانست. ثبات یک پژوهش بیانگر سازگاری، منطقی بودن و پیوستگی یافته‌های پژوهش است. به عبارت دیگر، خواننده پژوهش باید قادر به ارزیابی کفایت تحلیل انجام شده از طریق پیگیری فرایندهای تصمیم‌گیری پژوهشگر باشد. در این پژوهش از حسابرسی تحقیق یعنی بررسی دقیق داده‌ها توسط یک ناظر خارجی جهت افزایش میزان ثبات پژوهش استفاده می شود.

گفتگو با همتایان  در روش ارزیابی لینکلن و گوبا یا بررسی دقیق همتایان عادات ارتباطی محکمی هستند که اعتماد را ایجاد می کنند. استفاده از یک محقق دیگر برای خواندن و واکنش به یادداشت های میدانی، با تفاسیر محقق تعبیه شده آنها، تأییدی است که واقعیت ضمنی را برای محقق ایجاد می کند. در مورب ترین حالت، می توان فکر کرد: «شاید من این را ساخته باشم، اما شخص دیگری آن را به همین شکل دید، و این باید معنایی داشته باشد». مانند درخواست از شرکت کنندگان برای بررسی اعضا، اما با اعضای سطح همتا سطح حرفه ای همتایان حس اعتماد به نفس را منتقل می کند. همچنین، از آنجایی که بررسی دقیق از سوی همتا انجام می‌شود، قبل از اینکه مطالعه عمومی شود، یک تحلیل و بازخورد درونی در اختیار محقق قرار می‌دهد که خود یک عمل اعتماد است.

تائیدپذیری

دیدگاه چهارم در روش ارزیابی لینکلن و گوبا در مورد قابلیت اعتماد، تاییدپذیری یا نزدیک شدن به واقعیت عینی است که تحقیقات کیفی می تواند به آن برسد. تاییدپذیری نشان دهنده ارتباط داده‌ها با منابع و ظهور نتایج و تفاسیر از این منابع است. قابلیت تایید را می‌توان از طریق ارائه روند پژوهش به طریقی که قابل پیگیری باشد تضمین نمود. در واقع این معیار نشان می‌دهد که نتایج پژوهش، حاصل فرضیه‌ها و پیش دانسته‌های پژوهشگر نیست. تشریح کامل مراحل تحقیق اعم از جمع آوری داده ها، تحلیل و شکل‌گیری درونمایه‌ها به منظور فراهم نمودن امکان ممیزی پژوهش توسط مخاطبین و خوانندگان صورت گرفته است. همچنین فرایند انجام کار روش ارزیابی لینکلن و گوبا در اختیار چند تن از همکاران پژوهش قرار داده شد تا صحت نحوه انجام پژوهش تایید گردد.

برای اینکهبراساس روش ارزیابی لینکلن و گوبا فرد تحقیقات خود را در معرض حسابرسی قرار دهد، باید واقعیت عینی وجود داشته باشد. محققان کیفی که عینیت را باور دارند و به دنبال عینیت هستند، به جای ساختن واقعیت در یافته‌ها، بر سازه‌هایی مانند دقت و صحت در عمل تحقیقاتی خود و مشارکت سایر محققان تکیه می‌کنند. در این شرایط کیفی، هدف گذاری برای عدم مشارکت منطقی است، حداقل محققان محیط های بکر و طبیعی را آلوده می کنند. به این ترتیب، استفاده از تایید پذیری روش ارزیابی لینکلن و گوبا یک هدف کوچک و محدود در تحقیقات کیفی، به ویژه در مورد پوزیتیویسم طراحی نوظهور است.

 

منبع

Lincoln, Y.S., & Guba, E.G. (1985). Naturalistic inquiry. Sage

Enworo, O.C. (۲۰۲۳), “Application of Guba and Lincoln’s parallel criteria to assess trustworthiness of qualitative research on indigenous social protection systems”, Qualitative Research Journal, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/QRJ-08-2022-0116

برای دانلود فایل آموزشی روش ارزیابی لینکلن و گوبا بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

آموزش روش ارزیابی لینکلن و گوبا

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مدیر آماری