پایایی تحلیل کیفی

اشباع نظری

اشباع نظری

اشباع نظری (theoretical saturation)، نقطه ای در تحلیل کیفی است که در آن جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های اضافی به شما اطلاعات بیشتری درباره موضوع شما نمی دهد.

ضریب پایایی کریپندورف

ضریب پایایی کریپندورف

ضریب پایایی کریپندورف ( krippendorf coefficent)، معیاری برای اندازه گیری اعتبار تحلیل کیفی است.  کلاز کریپندورف (۲۰۰۴)، شاخص پایایی کریپندورف را معرفی کرد. آلفای کریپندورف یک ضریب پایایی توسعه یافته برای اندازه گیری توافق بین کدگذاران در تحلیل کیفی است. ا

ضریب پایایی کاپای کوهن

ضریب پایایی کاپای کوهن

ضریب پایایی کاپای کوهن ( Cohen’s Kappa Index)، یک معیار ارزیابی اعتبار تحلیل کیفی است. این ضریب برای محاسبه توافق بین دو کدگذار در تحلیل کیفی استفاده می شود.

ضریب پایایی پی اسکات

ضریب پایایی پی اسکات

ضریب پایایی پی اسکات (Scott’s pi)، معیاری برای اندازه گیری اعتبار تحلیل کیفی است. این شاخص توسط ویلیام اسکات (۱۹۹۵)، برای سنجش پایایی کدگذاران در تحلیل کیفی ارئه شده است.

شاخص های توافق کدگذاری

شاخص های توافق کدگذاری

شاخص های توافق کدگذاری (inter-coder agreement)، یا ضرایب پایایی کیفی بیانگر میزان اعتماد به تحلیل کیفی هستند. شاخص های ICA بیانگر میزان توافق بین کدگذاران نیز محسوب می شود. توافق بین کدگذاران در تحلیل کیفی، بیانگر میزان کمیت های مشابه براساس قضاوت های متفاوت نسبت به یک پدیده را نشان می دهد. 

ضریب پایایی هولستی

ضریب پایایی هولستی

ضریب هولستی (Holstie) به منظور سنجش کمی روایی تحلیل کیفی استفاده می شود. این شاخص توسط هولستی، از صاحب نظران تحلیل محتوا ارائه شده است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

آخرین اخبار

مدیر آماری