تصمیم گیری چندمعیاره

روش SIR

روش SIR

روش SIR مخفف  superiority and inferiority ranking از روش های جدید تصمیم گیری چند معیاره برای اولویت بندی مولفه ها است. 

روش AHP گروهی

روش AHP گروهی

روش AHP گروهی یا GAHP، همان تکنیک AHP در تصمیم گیری چند معیاره است که از نظر چندین کارشناس به صورت همزمان استفاده می کند.

روش واسپاس WASPAS

روش واسپاس WASPAS

روش واسپاس WASPAS مخفف exploits the advantages of the weighted sum model (WSM) and weighted product model (WPM) از ترکیب دو تکنیک WPM و WSM از روش های جدید تصمیم گیری چند معیاره است.

روش دلفی

روش دلفی

روش دلفی (Delphi method) فرآیندی است که برای رسیدن به نظر یا تصمیم گروهی از طریق نظرسنجی از گروهی از کارشناسان استفاده می‌شود.

روش ELECTRE

روش ELECTRE

روش ELECTRE  مخفف ELimination and ChoiceExpressingREality از روش های اولویت بندی تصمیم گیری چندمعیاره است. 

آنتروپی شانون

آنتروپی شانون

آنتروپی شانون shannon entropy یک روش رتبه بندی براساس معیار فراوانی از میزان اطلاعات یا میزان تصادفی بودن یک متغیر است.

روش SODA

روش SODA

روش SODA مخفف واژگان Strategic Options Development and Analysis D یک روش حل مسائل پیچیده در تحقیق در عملیات نرم است. 

روش MABAC

روش MABAC

روش MABAC مخفف Multi-Attributive Border Approximation area Comparison یک روش تصمیم گیری چندمعیاره برای شناسایی گزینه مناسب است. 

روش EDAS

روش EDAS

روش EDAS مخفف Evaluation based on distance from average solution ارزیابی بر اساس فاصله از راه حل متوسط از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره است. 

روش SECA

روش SECA

روش SECA  تکنیکی برای تعیین امتیاز کل گزینه ها و وزن معیارها به طور همزمان یک روش تصمیم گیری چند معیاره است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری