انجام تحلیل کیفی

روش کلایزی

روش کلایزی

روش کلایزی (Collaizi)، یکی از انواع روش پدیدارشناسی در تحقیقات کیفی است که در هفت گام انجام می شود. 

پدیدارشناسی

پدیدارشناسی

پدیدارشناسی (phenomenology)، یک روش تحقیق کیفی است و در رشته‌های جامعه‌شناسی و روان‌شناسی به عنوان یک عرصه‌ی تحقیق استفاده می شود.

سنتزپژوهی

سنتزپژوهی

سنتزپژوهی (Research synthesis) شکل خاصی از مرور پژوهش است که اشاره به ساخت یک کل درون چیزی، فراتر از دلالت بخش‌های مجزا دارد.

فراقوم نگاری

فراقوم نگاری

فراقوم نگاری (Meta-ethnography) یک روش سنتز کیفی معتبر و کامل است که به محققان کمک می کند به بینش ها و نتایج جدیدی دست یابند.

قوم نگاری

قوم نگاری

قوم نگاری (Ethnography )، روشی کیفی برای جمع آوری داده ها است که اغلب در علوم اجتماعی و رفتاری مورد استفاده قرار می گیرد.

گلیزر یا اشتراوس؟

گلیزر یا اشتراوس؟

گلیزر یا اشتراوس؟ سوالی است که در ابتدای انتخاب تکنیک داده بنیاد پیش می آید. نظریه داده بنیاد به دو صورت گلیزر و اشتراوس انجام می شود.

انجام تحلیل کیفی

انجام تحلیل کیفی

پژوهش کیفی برای درک و تبیین پدیده‌های پیچیده اجتماعی از داده‌های کیفی نظیر داده‌های حاصله از مصاحبه، مشاهده مشارکتی، مستندات، پرسشنامه و … استفاده می‌کند. پیدایش تحقیق کیفی به وجود عامل انسانی مربوط می‌شود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری