انجام تحلیل آماری پایان نامه

چارچوب نظری تحقیق

چارچوب نظری تحقیق

چارچوب نظری تحقیق (theoretical framework)، مروری بنیادی از نظریه‌های موجود است که به‌عنوان یک نقشه راه برای توسعه استدلال‌هایی که در کار خود استفاده خواهید کرد، عمل می‌کند.

سطح معنی داری

سطح معنی داری

سطح معنی داری ( p value) یا مقدار p  عددی است که از یک آزمون آماری محاسبه می‌شود و نشان می‌دهد که اگر فرضیه صفر درست باشد، چقدر احتمال دارد که مجموعه‌ای از مشاهدات را پیدا کنید.

پارامتر و آماره

پارامتر و آماره

پارامتر و آماره (Parameter & Statistic)، برای تخمین یک مقدار مجهول استفاده می شوند، پارامتر مقدار مجهول جامعه و آماره مقدار مجهول نمونه را مشخص می کند.

آمار استنباطی

آمار استنباطی

آمار استنباطی آمار استنباطی (Inferential Statistics)، روش‌های متعددی است  که در آن‌ها می‌توان از اطلاعات ...

آزمون T مستقل

آزمون T مستقل

آزمون T مستقل یک آزمون پارامتریک برای مقایسه متغیرهای دارای مقیاس فاصله ای و نسبی در دو گروه است. دو گروه مستقل چه رفتاری در یک زمینه دارند.

آلفای کرونباخ

آلفای کرونباخ

 آلفای کرونباخ معمول­ ترین ضریب پایایی ثبات داخلی است که  معرف میزان تناسب گروهی از آیتم ­هایی است که یک سازه را می ­سنجند. پایایی یک وسیلۀ اندازه گیری عمدتاً به دقت نتایج حاصل از آن اشاره می کند. کاپلان و ساکوزوا (۲۰۰۱) گفته‌اند” پایایی به دقت، اعتماد پذیری، ثبات، با تکرار پذیری نتایج آزمون اشاره می‌کند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری