اعتبار تحلیل کیفی

اشباع نظری

اشباع نظری

اشباع نظری (theoretical saturation)، نقطه ای در تحلیل کیفی است که در آن جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های اضافی به شما اطلاعات بیشتری درباره موضوع شما نمی دهد.

کدگذاری در تحلیل کیفی

کدگذاری در تحلیل کیفی

کدگذاری در تحلیل کیفی فرآیند برچسب گذاری و سازماندهی داده های کیفی شما برای شناسایی موضوعات مختلف و روابط بین آنهاست.

مثلث سازی

مثلث سازی

مثلث سازی (triangulation)، در تحقیق به معنای استفاده از مجموعه داده ها، روش ها، نظریه ها و یا محققین متعدد برای پرداختن به سوال تحقیق است

ضریب پایایی کاپای کوهن

ضریب پایایی کاپای کوهن

ضریب پایایی کاپای کوهن ( Cohen’s Kappa Index)، یک معیار ارزیابی اعتبار تحلیل کیفی است. این ضریب برای محاسبه توافق بین دو کدگذار در تحلیل کیفی استفاده می شود.

ضریب پایایی پی اسکات

ضریب پایایی پی اسکات

ضریب پایایی پی اسکات (Scott’s pi)، معیاری برای اندازه گیری اعتبار تحلیل کیفی است. این شاخص توسط ویلیام اسکات (۱۹۹۵)، برای سنجش پایایی کدگذاران در تحلیل کیفی ارئه شده است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری