آزمون نرمال بودن داده

نمودار Q-Q

نمودار Q-Q

نمودار Q-Q یا نمودار چندک-چندک، نقش بسیار حیاتی در تجزیه و تحلیل گرافیکی و مقایسه دو توزیع احتمال با ترسیم چندک های آنها در برابر یکدیگر دارند.

آزمون شاپیرو ویلک

آزمون شاپیرو ویلک

آزمون شاپیرو ویلک (Shapiro-Wilk) یک آزمون برای بررسی نرمال بودن داده ها است و شباهت زیادی به آزمون کولموگروف اسمیرنوف دارد.

آزمون کولموگروف اسمیرنوف

آزمون کولموگروف اسمیرنوف

آزمون کولموگروف اسمیرنوف Kolmogorov-Smirnov (آزمون K-S) داده ها را با یک توزیع شناخته شده مقایسه می کند و  نشان می دهد که آیا توزیع یکسانی دارند یا خیر.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری