نمونه تحلیل با SMARTPLS

نمونه تحلیل با SMARTPLS

نمونه تحلیل با SMARTPLS، شامل آمار توصیفی و آمار استنباطی است. نرم افزار SMARTPLS برای محاسبه مدل معادلات ساختاری استفاده می شود. حداقل مربعات جزئی PLS (Partial Least Square)، مدل معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس است. تکنیک PLS یک تکنیک SEM بر اساس یک رویکرد تکراری که واریانس توضیح داده شده سازه های درون زا را به حداکثر می رساند. توانایی این رویکرد در کار با داده های اندک، عدم حساسیت به نرمال بودن داده ها، توانایی در پیش بینی و پشیتبانی از مدل های بسیار پیچیده است.

محبوبیت مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) به دلیل نیاز به آزمایش کامل نظریه ها و مفاهیم افزایش یافته است. موفقیت روش SEM را می توان  به توانایی آن برای ارزیابی هم زمان متغیرهای پنهان و روابط بین متغیرهای پنهان نسبت داد. دو نسل مدل معادلات ساختاری وجود دارد. در مطلب مدل معادلات ساختاری در مورد نسل اول و دوم این مدل ها توضیح داده شد. حداقل مربعات جرئی نسل دوم از مدل های معادلات ساختاری است.

نمونه فصل چهارم پایان نامه با نرم افزار SMARTPLS

فصل چهارم پایان نامه با نرم افزار SMARTPLS برای یک مدل با متغیرهای مستقل، وابسته و واسطه ای نشان داده شده است. تحلیل براساس نرم افزار SMARTPLS در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام شده است. تحلیل های انجام شده عبارتند از:

آمار توصیفی جمعیت شناختی، آمار توصیفی متغیرهای تحقیق، آزمون نرمال بودن، آزمون همبستگی، مدل بیرونی و در نهایت مدل معادلات ساختاری (مدل درونی)، شاخص های برازش مدل معادلات ساختاری.

آمار توصیفی در نمونه تحلیل AMOS

ابتدا ویژگی های جمعیت شناختی  در نمونه تحلیل با SMARTPLS مورد بررسی قرار گرفته است. جنسیت، سن و دیگر ویژگی ها در این قسمت بررسی می شوند.

آمار جمعیت شناختی در نمونه تحلیل PLS
آمار جمعیت شناختی در نمونه تحلیل PLS

جهت تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق از پارامترهای مرکزی (میانگین، میانه و مد) و پارامترهای پراکندگی (انحراف معیار، واریانس و دامنه تغییرات) مطابق شکل استفاده شده است.

آمار توصیفی متغیرها در نمونه تحلیل PLS
آمار توصیفی متغیرها در نمونه تحلیل PLS

ضریب آلفای کرونباخ در نمونه تحلیل PLS

آزمون از پایایی زمانی از  قابل قبولی برخوردار است که ضریب آلفا بیشتر از ۰.۷ باشد.

آلفای کرونباخ در نمونه تحلیلPLS
آلفای کرونباخ در نمونه تحلیلPLS

پایایی ترکیبی در نمونه تحلیل PLS

معیاری جهت اندازه گیری پایایی، پایایی ترکیبی می باشد. به نوعی جانشین برای آلفای کرونباخ در تحلیل SEM می باشد.

پایایی ترکیبی در نمونه تحلیل PLS
پایایی ترکیبی در نمونه تحلیل PLS

میانگین واریانس استخراج شده در نمونه تحلیل PLS

مقایسه‌ی مقادیر AVE در متغیرهای پنهان نشان از مناسب بودن این معیار با مقدار استاندارد۰.۵ میباشد.

شاخص AVE در نمونه تحلیل PLS
شاخص AVE در نمونه تحلیل PLS

ماتریس فورنل لارکر در نمونه تحلیل PLS

ماتریس فورنل لارکر میزان رابطه ی سازه با شاخص­هایش در مقایسه رابطه آن سازه با سایر سازه ­ها است؛ به­ گونه­ ای که روایی واگرای قابل قبول یک مدل حاکی از آن است که یک سازه در Lدل تعامل بیشتری با شاخص­ های خود دارد تا با سازه­ های دیگر.

آزمون فورنل لارکر در نمونه تحلیل PLS
آزمون فورنل لارکر در نمونه تحلیل PLS

آزمون HTMT در نمونه تحلیل PLS

با توجه به جدول اینکه مقدار اعداد به دست آمده کمتر از ۰.۹ است، بنابراین روایی واگرایی HTMT مورد قبول است.

آزمون HTMT در نمونه تحلیل PLS
آزمون HTMT در نمونه تحلیل PLS

مدل معادلات ساختاری در نمونه تحلیل PLS

رابطه متغیرهای مورد بررسی در هر یک از فرضیه‌های تحقیق براساس یک ساختار علی با تکنیک حداقل مربعات جزئی PLS آزمون شده است. در مدل کلی تحقیق که در شکل های زیر ترسیم شده است مدل اندازه‌گیری (رابطه هریک از متغیرهای قابل مشاهده به متغیر پنهان) و مدل مسیر (روابط متغیرهای پنهان با یکدیگر) محاسبه شده است. برای سنجش معناداری روابط نیز آماره t با تکنیک بوت استراپینگ محاسبه شده است.

مدل معادلات ساختاری در نمونه تحلیل PLS
مدل معادلات ساختاری در نمونه تحلیل PLS

معیار ضریب تعیین در نمونه تحلیل PLS

ضریب تعیین تنها برای سازه های درون زا ( وابسته ) مدل محاسبه می گردد و در مورد سازه های برون زا مقدار این معیار صفر است. هر چه قدر مقدار  مربوط به سازه های درون زا  یک مدل بیشتر باشد نشان از برازش بهتر مدل است.

معیار R2 در نمونه تحلیل PLS
معیار R2 در نمونه تحلیل PLS

منبع

www.smartpls.com

مدیر آماری-مشاوره آماری-STATISTICAL-CONSULTING

۲ نظر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مدیر آماری