مدیریت برند

بازاریابی الکترونیکی

بازاریابی الکترونیکی

بازاریابی الکترونیکی  به عنوان یک جز تبلیغات بازاریابی، وسیله ای برای افزایش سطح آگاهی از برند، افزایش فروش، افزایش وفاداری مشتری و ایجاد دارایی های ناملموس مانند ارزش ویژه برند مورد استفاده قرار می گیرد.

مشتری در بازاریابی

مشتری در بازاریابی

مشتری در بازاریابی، مهم ترین رکن و دریافت کننده پیام در بازار است و این سرآغاز گستره جهانی تجارت و مدیریت مشتری گرا است.   

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

آخرین اخبار

سطح معنی داری

سطح معنی داری

پارامتر و آماره

پارامتر و آماره

آمار استنباطی

آمار استنباطی

همبستگی و علیت

همبستگی و علیت

مدیر آماری