روش آمیخته متناهی FIIMIX-PLS

روش آمیخته متناهی FIIMIX-PLS

روش آمیخته متناهی Finite mixture partial least squares (FIMIX-PLS) یک روش تقسیم بندی کلاس پنهان برای کشف ناهمگنی مشاهده نشده در مدل داخلی (ساختاری) است. این ناهمگونی را با تخمین احتمالات عضویت بخش برای هر مشاهده می گیرد. به طور همزمان ضرایب مسیر را برای همه تخمین می زند. FIMIX-PLS وسیله ای برای تشخیص و بهبود ناهمگنی مشاهده نشده در مدل معادلات ساختاری و تعیین تعداد بخش بندی ها جهت بدست اوردن داده ها مفید، می باشد.

ناهمگنی مشاهده نشده زمانی اتفاق می افتد که تفاوت معناداری در روابط مدل و بین گروه های داده وجود داشته باشد. به منابع این تفاوت ها در خصوصیات قابل مشاهده مانند جنسیت، سن و درآمد نمی توان پی برد. PLS-FIMIX در ابتدا توسط هان و همکاران(۲۰۰۲ )معرفی شد و بعد توسط سارستت و همکاران (۲۰۱۱ )توسعه یافت، PLS-FIMIX مناسب ترین تکنیک برای کلاس نهفته نسبت به مدل معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی  است. هدف PLS-FIMIX جداسازی توزیع ترکیب کلی و پارامترهای ارزیابی شده (به عنوان مثال ضرایب مسیر) هر  گروه در یک چارچوب رگرسیونی می باشد.

انجام روش آمیخته متناهی در SMARTPLS

روش آمیخته متناهی از الگوریتم ماکزیمم درستنمایی  در نرم افزار SMARTPLS استفاده می کند. برای اجرای روش PLS-FIMIX محقق نیاز دارد تا چندین گزینه را در مورد تنظیمات الگوریتم انتخاب کند. برآورد مدل در PLS-FIMIX از اصل احتمال پیروی می کند، و ادعا می کند که تمام شواهد در نمونه ای که مربوط به پارامترهای مدل است، دارای عملکرد احتمالی است.

اجرای fimix-pls-1
اجرای fimix-pls-1

برای رسیدن مقادیر مورد انتظار و مطلوب به صورت احتمالی، محققان باید PLS-FIMIX را چندین بار اجرا کنند. محاسبات اولیه در LS-FIMIX بصورت تصادفی ایجاد می شود، به این معنی، هر بار که محاسبات در الگوریتم شروع می شود، از مقادیر مختلفی که به صورت تصادفی انتخاب شده اند برای ارزیابی پارمترها استفاده می کند. به طور کلی، نتایج حاصل از اجرای مکرر محاسبات PLS-FIMIX بسیار مشابه بهم خواهند بود. با این حال، اگر نتایج خیلی مشابه هم نباشند، می توان به این نتیجه رسید که به بخش مطلوب و مورد انتظار دست یافته و راه حل ها باید کنار گذاشته شوند. مناسب ترین تکرار برای اجرای روش آمیخته متناهی ۱۰ تکرار است.

اجرای fimix-pls-2
اجرای fimix-pls-2

در نهایت یک مدل براساس روش FIMIX به دست می آید. برای برازش مدل همان طور که گفته شد از تکنیک درستنمایی ماکزیمم استفاده شده است.

اجرای fimix-pls-3
اجرای fimix-pls-3

منبع

J. F. Hair Jr, M. Sarstedt, L. Hopkins, and V. G. Kuppelwieser, “Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM): an emerging tool in business research,” European Business Review, vol. 26, no. 2, pp. 106–۱۲۱, ۲۰۱۴

برای آموزش روش آمیخته متناهی روی لینک زیر کلیک کنید.

آموزش روش آمیخته متناهی

۱ نظر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مدیر آماری