تکنیک فراترکیب

تکنیک فراترکیب

تکنیک فراترکیب

تکنیک فراترکیب یک تکنیک کیفی برای تحلیل و تفسیر داده های متنی است. فراترکیب نوعی مطالعه کیفی است که اطلاعات و یافته های مطالعات دیگر را بررسی و با ترکیب آنها، یک استعاره جدید طراحی می کند. در روش فراترکیب هدف بررسی و مطالعه سیستماتیک پژوهش های قبلی انجام شده در حوزه مورد نظر ما است. نهایتاً کار با تحلیل نتایج و یافته ها توسط محقق اتمام پیدا می کند و خروجی آن چراغ راهی برای یافتن خلاء های تحقیقاتی، نوآوری در متدلوژی و روش تحقیق برای حوزه مورد نظر ما است.

فراترکیب مستلزم این است که محقق یک بازنگری دقیق و عملی را انجام داده و یافته‌های تحقیق کیفی مرتبط را ترکیب کند. به واسطه بررسی یافته‌های مقاله‌های اصلی تحقیق، محققان واژه‌هایی را آشکار و ایجاد می‌کنند که نمایش جامع‌تری از پدیده تحت بررسی را نشان می‌دهد. مشابه نگرش نظام‌مند، استفاده از فراترکیب نتیجه‌ای را حاصل می‌کند که بزرگ‌تر از مجموع بخش‌های آن است

 گام‌های اجرای تکنیک فراترکیب

در این قسمت تکنیک فراترکیب براساس ۷ گام ساندلوسکی و باروسو (۲۰۰۶) توضیح داده شده است.

شرح گام اول: تعریف سوال تحقیق

انتخاب سوال تحقیق مناسب اولین قدم در راهبردی ترکیب تحقیقات کیفی است. Finfgeld (2013) توصیه می‌کند که موضوعات مورد مطالعه به منطور ترکیب مطالعات کیفی باید به اندازه کافی گسترده باشد تا پدیده مورد نظر را دربرگیرد و در عین حال متمرکز بر تولید یافته‌های معنادار و اطلاعات مناسب باشد. واجب است تعداد، محتوا و دامنه مطالعات وارد شده به ترکیب با در نظر گرفتن سوال پژوهش مناسب به گونه‌ای باشد که قابلیت مدیریت را داشته باشند.

شرح گام دوم: شناسایی و بازیابی مطالعات

پس از مشخص کردن سوال پژوهش در تکنیک فراترکیب، لازم است تا محققین استراتژی را که جهت شناسایی و بازیابی مطالعات مورد استفاده قرار خواهند داد مشخص کنند. تأکید اکثر محققان بر پایگاه‌های داده آنلاین جهت شناسایی مطالعات و پژوهش‌های ترکیبی خود می‌باشد. با این حال جستجو برای شناسایی مطالعات کیفی مرتبط می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.

اول اینکه، تحقیق کیفی ماهیتا چند رشته‌ای است و اغلب به صورت پراکنده در سراسر مجلات و پایگاه‌های داده مختلف قابل بازیابی است که مستلزم جستجوی محقق در پایگاه‌های داده متعدد می‏باشد. به عنوان مثال در فراترکیب‌های کیفی اخیر، محققین ۱۶ پایگاه داده الکترونیکی را به منظور جستجوی مطالعات کیفی مرتبط شناسایی کرده‌اند. 

شرح گام سوم: تعیین معیارهای ورود و خروج مطالعه (تعیین منابع، اندازه نمونه)

پس از اینکه سوال پژوهش و استراتژی جستجو در تکنیک فراترکیب ساخته شد نوبت به تصمیم‌گیری در این مورد می‌رسد که کدام مطالعات باید با توجه به هدف و دامنه پژوهش وارد ترکیب یا از آن خارج شوند. انتخاب معیارهای ورود گسترده می‌تواند در طول ترکیب مطالعات چالش‌برانگیز باشد. پس معیارهای ورود و خروج باید به اندازه‌ای مشخص باشند تا اطمینان حاصل شود که پژوهش قابل مدیریت است و یافته‌های مطالعات قابل مقایسه و مقابله با روشی معنی‌دار هستند.

پژوهشگران باید با دقت تناقضات و اختلافات در سراسر مطالعات را در نظر گرفته و تعیین کنند که آیا چنین تفاوتی درک گسترده‌ای از همین پدیده ایجاد می‌کند یا مربوط به پدیده‌های مختلف دیگری است.

تصمیم دیگری که باید گرفته شود چگونگی رویارویی با مطالعاتی است که از روش‌های متنوع استفاده کرده‌اند. برخی نویسندگان توصیه می‌کنند که محققین ترکیب مطالعات کیفی باید مطالعات  با همان روش یا روش‌های مشابه را انتخاب کنند.

در تکنیک فراترکیب هدف بررسی و مطالعه تکنیک فراترکیب پژوهش های قبلی انجام شده در حوزه مورد نظر ما است، و نهایتاً کار با تحلیل نتایج و یافته ها توسط محقق اتمام پیدا می کند و خروجی آن چراغ راهی برای یافتن خلاء های تحقیقاتی، نوآوری در متدلوژی و روش تحقیق برای حوزه مورد نظر ما است.

شرح گام چهارم: استخراج یافته‌ها و ارزیابی کیفیت هر یک از مطالعات

پس از مرور دوباره مطالعات و استخراج  در تکنیک فراترکیب نتایج هر یک از آن‌ها می‌بایست در مورد ارزیابی کیفیت هر مطالعه قبل از ورود به ترکیب تصمیم‌گیری شود. ارزیابی مطالعات کیفی و نقش ارزیابی کیفیت در ترکیب مطالعات موجب ایجاد مباحث و مسائلی بین محققین شده است. بحث بر سر این مسئله است که آیا لزوما برخی از مطالعات کیفی باید به دلیل مسائلی در کیفیت روش‌شناختی از ورود به ترکیب محروم شوند؟

آیا مفاهیمی مانند روایی و پایایی برای تحقیق کیفی کاربرد دارد یا خیر و در صورت وجود نحوه ارزیابی آن‌ها چگونه است؟ در حالیکه برخی از محققین بر این باورند که دقت زیاد بر مطالعات فردی کم‌اهمیت‌تر از همکاری و نقش بالقوه‌ای است که آن‌ها می‌توانند در توسعه علم و دانش داشته باشند.

دیگران معتقدند که تکنیک فراترکیب نیازمند ایجاد روایی، پایایی و عینیت می‌باشد. در این صورت بررسی مفاهیم ذکر شده مستلزم بکارگیری ابزارهای ارزیابی نقادانه‌ای می‌باشد که این ابزارها با توجه به معیارهای مورد بررسی متفاوت خواهند شد. برخی محققین  ابزارهای ارزیابی نقادانه را به عنوان بخشی از فرآیند اکتشاف و تفسیر در تحقیق کیفی به شمار می‌آورند.

گرچه اضافه کردن ارزیابی کیفیت در آغاز پژوهش تکنیک فراترکیب ممکن است باعث افزایش اعتبار و قابلیت اعتماد فرآیند ترکیب شود اما میل به افزایش اعتبار باید در برابر ریسک حذف مطالعات حیاتی که از طریق استفاده از معیارهای سخت نامربوط بوجود می‌آید، متعادل شود.

شرح گام پنجم: انتخاب روش ترکیب و تحلیل یافته‌های مطالعات

آخرین مرحله در  تکنیک فراترکیب، ادغام یافته‌های مطالعات استخراج شده می‌باشد. چندین روش برای این منظور پیشنهاد و به کار گرفته شده است. به طور کلی تمام این روش‌ها فرآیند تقریبا مشابه مقابله، مقایسه و ترجمه یافته‌ها به یکدیگر را به منظور توضیح بهتری از مفاهیم مورد مطالعه ارائه می‌دهند. به طور کلی ترکیب مطالعات شامل سه سطح اصلی تجزیه تحلیل است: ۱) مفاهیم ۲) گروه‌بندی ۳) تفاسیر.

شرح گام ششم: بررسی روایی و پایایی نتایج

در یک تکنیک فراترکیب، روایی و پایایی داده‌ها در حین انجام تحقیق و با ابزارهای مناسب مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مطالعات با کیفیت پایین حذف شده و از اثر آن‌ها بر نتایج قابل ارائه کاسته شود. با این حال، در این تحقیق به منظور رعایت احتیاط و افزایش روایی و پایایی پژوهش انجام شده، پیش از ارائه یافته‌ها به ترتیب از دو روش بررسی زوجی و ممیزی توسط داور جهت بررسی روایی و پایایی یافته‌ها استفاده می‌شود. در این قسمت از روش های روایی و پایایی تحلیل کیفی استفاده می شود.

شرح گام هفتم: ارائه یافته‌ها در تکنیک فراترکیب

در این مرحله از تکنیک فراترکیب، یافته‌های حاصل از مراحل قبل ارائه خواهند شد. در این قسمت با تکنیک آنتروپی شانون، فراوانی مفاهیم تحلیل می شود.

منبع

www.guides.temple.edu

مدیر آماری-مشاوره آماری-STATISTICAL-CONSULTING

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مدیر آماری