سازگاری سناریو

سازگاری سناریو

سازگاری سناریو  نشان می دهد که مسیرها و تصاویر آینده در یک سناریو چه میزان با هم همخوانی دارند. سازگاری سناریو در نرم افزار سناریو ویزارد با میزان سازگاری (Consistency value) مشخص می شود. یعنی ابعاد آنها نباید با یکدیگر تناقضی داشته باشد یا یکی از این مسیرها نباید منطق دیگری را رد کند. سازگاری و معقولیت و امکان پذیری، برای ارزیابی اعتبار سناریوهای مختلف، از جمله معیارهای قطعی هستند. استخراج سناریوها از نرم افزار سناریو ویزارد، مرحله آخر سناریو نویسی در مطالعات آینده پژوهی است. نرم افزار سناریو ویزارد امکان استخراج سناریوهای مختلف را برای محقق فراهم می کند. این نرم افزار هیچ تأکیدی بر انتخاب سناریوها از طیف های گوناگون ندارد و تنها بر اساس روابط منفی و مثبت بین مولفه ها و زیرمولفه های (تأثیرگذاری یا تأثیرپذیری) که توسط کارشناسان امر ارزشگذاری شده است (ماتریس اثرات متقاطع)، اقدام به استخراج سناریو می کند، بنابراین سناریوهای استخراج شده میتوانند کاملا مطلوب یا کاملا بحرانی باشند.

سناریو ها توالی فرضی از رویدادهایی هستند که با هدف جلب توجهات به فرآیندهای علی و نکات تصمیم گیری ایجاد شده اند. سناریونویسی یک تصویر جامع از آینده را ارائه نمی دهند؛ بلکه نقش اصلی آن جلب توجهات به یک یا چند آینده خاص است. این چند آینده خاص مرز قطعات واقعیت را تعیین می کنند. سناریوها در حوزه آینده پژوهی دارای فرآیندهای پیچیده تری هستند که تعاملات متغیرهای دیگر را دربرمی گیرند. یک سناریو در مقابل آینده ذهنی که تنها وضعیت فرضی از امور آتی را به تصویر می کشد به توصیف پویایی ها، تحولات و نیروهای در حال حرکت که نتایج خاص آینده مفهومی را به وجود می آورند می پردازد.

استخراج سناریوی سازگار در سناریو ویزارد

در خروجی نرم افزار سناریو ویزارد، برای هر سناریو دو شاخص مشخص شده است:

۱-میزان سازگاری (Consistency value)

۲-امتیاز تأثیر کل (Total impact score)

در گزارش دهی سناریو، این دو شاخص اهمیت بالایی دارند. سناریوی اولی که در خروجی نرم افزار مشخص می شود، بالاترین میزان سازگاری را دارد. اما امتیاز تأثیر کل در گزارش دهی، اولویت بندی ندارد.

امتیاز تأثیر کل (Total impact score)

همان طور که بیان شد مشخصات سناریوی محتمل بر اساس مقدار سازگاری و نشان داده میشود. امتیاز تأثیر کل بیانگر تعداد روابط بین زیرمولفه ها و میزان تأثیر آنها در ایجاد سناریو است. امتیاز تأثیر کل در خروجی های نرم افزار سناریو ویزارد در قسمت EVALUATION ROTOCOL نشان داده می شود.

امتیاز تأثیر کل (Total impact score)

امتیاز تأثیر کل (Total impact score)

میزان سازگاری (Consistency value)

در مقاله تنظیمات نرم افزار سناریو ویزارد به اهمیت میزان سازگاری در تجزیه و تحلیل سناریو اشاره شد. تکنیکهای سازگاری که هدفشان بررسی سازگاری موجود میان نتایج پیش بینی های مختلف است و از ابزارهایی چون تحلیل اثرات متقابل استفاده می کند. در قسمت EVALUATION OPTION، سه گزینه برای میزان سازگاری سناریو در نظر گرفته شده است:

۱-قوی ترین سازگاری سناریو

۲-ضعیف ترین سازگاری سناریو

۳-بیشترین سازگاری سناریو (سناریوهای محتمل)

تعداد سناریو های ضعیف، خیلی زیاد است سناریوهای ضعیف امکان برنامه ریزی برای آنها وجود ندارد و صرفاً جنبه آماری دارد.

جهت پیدا کردن سناریوهای سازگار از جانشینی سناریو استفاده می شود که نتایج آن در شکل نشان داده شده است. مشخص است که تمامی سناریوهای استخراج شده از نرمافزار، دارای تأثیرات متوازن هستند.

جانشینی سناریو SCENARIOS SUCCESSION
جانشینی سناریو SCENARIOS SUCCESSION

جهت افزایش انسجام و مفهوم دادهها و نتایج، بررسی  استاندارسازی Check standardization و اجرای  استانداردسازی Execute standardization داده ها و نتایج پژوهش در نرم افزار سناریو ویزارد صورت می گیرد.

منبع

www.cross-impact.de

www.zirius.eu

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مدیر آماری