تنظیمات نرم افزار سناریو ویزارد

تنظیمات نرم افزار سناریو ویزارد

تنظیمات نرم افزار سناریو ویزارد برای بهبود ماتریس ساختار تحلیل و افزایش سازگاری سناریوها انجام می شود. نرم افزار سناریو ویزارد برای انجام تحلیل متوازن تأثیر متقابل در تحلیل سناریوهای آینده پژوهی کاربرد دارد. ویرایش داده های ماتریس تاثیر متقابل با کمک ویرایشگر ماتریس و ویرایشگر ساختار، در این مرحله انجام می شود.  خروجی مورد نیاز سناریوها برای سناریو نویسی نیز در این قسمت مشخص می شود.

در گام های تحلیل سناریو در نرم افزار سناریو ویزارد، ساختار تحلیل و ایجاد ماتریس CIB اهمیت زیادی دارد. بنابراین تنظیمات دقیق ماتریس ساختار تحلیل باید با دقت بالایی انجام شود.  در ساختن یک سناریو، نیاز است که تمامی متغیرها و رفتارهایشان نسبت به یکدیگر شناخته شوند. رفتار متغیرها با تکنیک اثر متقابل، متعادل می شود. تحلیل داده های مجزا از هم و نتیجه گیری یک تصویر کلی از رفتار این داده ها در قالب تحلیل سناریو به وسیله تحلیل تعادلی اثر متقابل صورت می پذیرد.

ویرایش ماتریس ساختار تحلیل

در مقاله تحلیل متوازن تأثیر متقابل، چگونگی تشکیل ماتریس CIB در نرم افزار سناریو ویزارد شرح داده شد. در این قسمت ویرایش این ماتریس نشان داده شده است. همان گونه در شکل زیر مشخص هست، می توان مولفه ها را دو به دو براساس زیرمولفه ها باهم مقایسه کرد.

ویرایش ماتریس ساختار تحلیل
ویرایش ماتریس ساختار تحلیل

تاثیرات متوازن در نرم افزار سناریو ویزارد

ماتریس ساختار تحلیل، رفتار مولفه ها و زیرمولفه ها را مشخص می کند. متوازن بودن رفتار مولفه ها در ورود داده ها ضروری است. برای مشخص کردن تاثیرات متوازن در نرم افزار سناریو ویزارد، Impact balances  در نرم افزار انجام می شود.

تاثیرات متوازن در نرم افزار سناریو ویزارد
تاثیرات متوازن در نرم افزار سناریو ویزارد

تنظیمات خروجی نرم افزار سناریو ویزارد

تنظیمات خروجی نرم افزار سناریو ویزارد بیانگر چگونگی نمایش سناریوها در خروجی های نرم افزار است. همان طور که بیان شد نرم افزار سناریو ویزارد برای تحلیل سناریو در مطالعات آینده پژوهی مورد استفاده قرار می گیرد. سناریو نویسی روشی برای بهبود تصمیم گیری در برابر آینده های ممکن ومتحمل است وتمرکزاصلی آن برچگونگی توسعه محیط فعالیت بیرونی یک سازمان باتوجه به محیط درونی آن درآینده می باشد. بنابراین شناسایی سناریو مناسب از اهداف اصلی نرم افزار سناریو ویزارد است.

در OUTPUT OPTION مشخص می شود که مولفه ها به صورت short name یا long name نشان داده شوند (فلش سبز در عکس). چگونگی بررسی مولفه ها براساس قسمت دوم ویرایشات خروجی انجام می شود (فلش نارنجی).

تنظیمات خروجی نرم افزار سناریو ویزارد
تنظیمات خروجی نرم افزار سناریو ویزارد

اگر وزن دهی انتخاب شود، در مرحله بعد باید وزن حجمی (VOLUME WEIGHTS) یا وزن جاذب (ATTRACTOR WEIGHTS) مشخص شود.

تنظیمات ارزیابی سناریوها در نرم افزار سناریو ویزارد

در این قسمت مشخص می شود که نرم افزار چه نوع سناریوهایی را به عنوان خروجی نشان دهد. قوی ترین سازگاری، ضعیف ترین سازگاری و بیشترین سازگاری برای سناریوها در این قسمت انجام می شود.

تنظیمات ارزیابی سناریوها در نرم افزار سناریو ویزارد
تنظیمات ارزیابی سناریوها در نرم افزار سناریو ویزارد

مشخصات پروژه آینده پژوهی در نرم افزار سناریو ویزارد

این قسمت بیانگر تمامی ورودی های پروژه آینده پژوهی است. مولفه ها، زیرمولفه ها، تعداد آنها، ترکیبات آنها و در نهایت تمامی مقایسات در اینجا مشخص شده است. تعداد اعداد ماتریس ساختار تحلیل در مشخصات پروژه آینده پژوهی در نرم افزار سناریو ویزارد قابل مشاهده است. project information  در گزارش های سناریونویسی براساس نرم افزار سناریو ویزارد در مطالعات آینده پژوهی نمایش داده می شود.

مشخصات پروژه آینده پژوهی در نرم افزار سناریو ویزارد
مشخصات پروژه آینده پژوهی در نرم افزار سناریو ویزارد

تمامی این مراحل قبل از تجزیه و تحلیل اصلی سناریو نویسی در نرم افزار سناریو ویزارد می بایست با دقت بالایی انجام شود.

منبع

www.zirius.eu

www.cross-impact.de

۲ نظر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مدیر آماری