کدگذاری محوری

صحت کدگذاری

صحت کدگذاری

صحت کدگذاری (Correct coding) بر انتخاب روند کدگذاری مناسب در تحلیل کیفی و برآورده سازی هدف تحلیل دلالت دارد. 

تحلیل داده بنیاد

تحلیل داده بنیاد

تحلیل داده بنیاد یا گراندد تئوری برای تولید یک نظریه در قالب مجموعه ای از فرضیه های مربوط به هم استفاده می شود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری