کارایی سرمایه گذاری

ریسک

ریسک

ریسک (RISK)، عبارت است از تاثیر منفی ناشی از یک آسیب پذیری  با در نظر گرفتن ”احتمال“ وقوع و ”اثر“ آن در فرایندهای یک سیستم.

کارایی سرمایه گذاری

کارایی سرمایه گذاری

کا رایی سرمایه‌گذاری زمانی  حاصل می‌شود که شرکت، فقط، در تمامی طرح‌هایی با ارزش  فعلی خالص و مثبت سرمایه‌گذاری کند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری