نمونه گیری غیرتصادفی

نمونه گیری در دسترس

نمونه گیری در دسترس

نمونه گیری در دسترس (Convenience Sampling)،روشی برای جمع آوری نمونه به صورت غیرتصادفی است که به راحتی در اختیار محقق قرار دارد.

نمونه گیری پانل

نمونه گیری پانل

نمونه گیری پانل (Panel sampling)، شامل انتخاب تصادفی گروهی از افراد برای عضویت در یک پانل است که چندین بار در یک دوره زمانی در یک مطالعه شرکت می کند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری