نمونه گیری زنجیره ای

نمونه گیری پانل

نمونه گیری پانل

نمونه گیری پانل (Panel sampling)، شامل انتخاب تصادفی گروهی از افراد برای عضویت در یک پانل است که چندین بار در یک دوره زمانی در یک مطالعه شرکت می کند.

نمونه گیری گلوله برفی

نمونه گیری گلوله برفی

نمونه گیری گلوله برفی (Snowball sampling) یا نمونه گیری ارجاعی زنجیره ای به عنوان یک روش نمونه گیری غیراحتمالی است که در آن نمونه ها دارای صفات خاصی هستند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری