مشاوره تحلیل کیفی

انجام تحلیل کیفی

انجام تحلیل کیفی

پژوهش کیفی برای درک و تبیین پدیده‌های پیچیده اجتماعی از داده‌های کیفی نظیر داده‌های حاصله از مصاحبه، مشاهده مشارکتی، مستندات، پرسشنامه و … استفاده می‌کند. پیدایش تحقیق کیفی به وجود عامل انسانی مربوط می‌شود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری