مشاوره تجلیل داده بنیاد

تحلیل داده بنیاد

تحلیل داده بنیاد

تحلیل داده بنیاد یا گراندد تئوری برای تولید یک نظریه در قالب مجموعه ای از فرضیه های مربوط به هم استفاده می شود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری