مرور سیستماتیک

مقایسه فراتحلیل با روش های دیگر

مقایسه فراتحلیل با روش های دیگر

مقایسه فراتحلیل با روش های دیگر، تفاوت ها و شابه این روش را با دیگر روش های کیفی نشان می دهد. فراتحلیل رویکردی پیشرفته، چند سحی، چند بعدی و در عین حال چند روشی است.

مرور سیستماتیک

مرور سیستماتیک

مــرور سيــستماتيك در واقــع يــك مطالعــه مــشاهده اي بر روي مطالعات انجام شـده موجـود اسـت. ...

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری