مدل اثرات تصادفی

مدل های فراتحلیل

مدل های فراتحلیل

مدل های فراتحلیل مبتی بر اثرات ثابت و اثرات تصادفی هستند. معیار انتخاب مدل مناسب در فراتحلیل آزمون های ناهمگونی هستند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری