مبانی نظری کیفیت حسابرسی

کیفیت حسابرسی

کیفیت حسابرسی

کیفیت حسابرسی به این عنوان تعریف می‌شود که صورتهای مالی حسابرسی شده، عاری از تحریفات با اهمیت باشد. این تعریف بر نتایج حسابرسی تاکید می‌ورزد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری