فصل چهارم با لیزرل

نمونه تحلیل با LISREL

نمونه تحلیل با LISREL

نمونه تحلیل با LISREL، شامل آمار توصیفی و آمار استنباطی است. نرم افزار لیزرل برای محاسبه مدل معادلات ساختاری استفاده می شود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری