فرمول درجه آزادی

درجه آزادی

درجه آزادی

درجه آزادی (Degrees of freedom)، تعداد اطلاعات مستقلی است که برای محاسبه یک آمار استفاده می شود. به عنوان حجم نمونه منهای تعداد محدودیت ها محاسبه می شود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری