ضریب پایایی پی اسکات

ضریب پایایی پی اسکات

ضریب پایایی پی اسکات

ضریب پایایی پی اسکات (Scott’s pi)، معیاری برای اندازه گیری اعتبار تحلیل کیفی است. این شاخص توسط ویلیام اسکات (۱۹۹۵)، برای سنجش پایایی کدگذاران در تحلیل کیفی ارئه شده است.

شاخص های توافق کدگذاری

شاخص های توافق کدگذاری

شاخص های توافق کدگذاری (inter-coder agreement)، یا ضرایب پایایی کیفی بیانگر میزان اعتماد به تحلیل کیفی هستند. شاخص های ICA بیانگر میزان توافق بین کدگذاران نیز محسوب می شود. توافق بین کدگذاران در تحلیل کیفی، بیانگر میزان کمیت های مشابه براساس قضاوت های متفاوت نسبت به یک پدیده را نشان می دهد. 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری