شکل گیری شرکت های صوری

شکلگیری شرکت های صوری

شکلگیری شرکت های صوری

شکلگیری شرکت های صوری روی کاغذ بوده و هیچ فعالیت اقتصادی واقعی ندارند، اخلال در نظم اقتصادی جامعه ایجاد میکنند و مانع از شفاف شدن وضعیت اقتصادی می شوند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری