روش حداقل مربعات جزئی آمیخته متناهی

روش آمیخته متناهی FIIMIX-PLS

روش آمیخته متناهی FIIMIX-PLS

روش آمیخته متناهی Finite mixture partial least squares (FIMIX-PLS) یک روش تقسیم بندی کلاس پنهان برای کشف ناهمگنی مشاهده نشده در مدل داخلی (ساختاری) است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری