روش تاپسیس

روش تاپسیس

روش تاپسیس

روش تاپسیس ترتیب اولویت بر اساس شباهت به راه حل ایده آل (TOPSIS) یک روش تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیاره است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری