روایی واگرا

روایی واگرا

روایی واگرا

روایی واگرا (divergent validity)، معیاری است که نشان می دهد اگر یک ابزار ویژگی را اندازه گیری می کند، با ویژگی های سایر ابزارها، چه تفاوتی دارد. روایی واگرا که به آن روایی افتراقی (discriminant validity)،  یا  روایی تشخیصی نیز گفته می شود، بیانگر یگانگی یک ابزار اندازه‌گیری است.

معیار فورنل و لارکر

معیار فورنل و لارکر

معیار فورنل-لاکر (Fornell-Larcker)، برای محاسبه روایی واگرا در مدل معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی است.  فورنل و لارکر (۱۹۸۱)، این شاخص را برای محاسبه روایی وگرای هر سازه در مدل حداقل مربعات جزئی پیشنهاد دادند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری