داده بنیاد اشتراوس و کوربین

گلیزر یا اشتراوس؟

گلیزر یا اشتراوس؟

گلیزر یا اشتراوس؟ سوالی است که در ابتدای انتخاب تکنیک داده بنیاد پیش می آید. نظریه داده بنیاد به دو صورت گلیزر و اشتراوس انجام می شود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری