خودهمبستگی خطا

آزمون سارگان

آزمون سارگان

آزمون سارگان(Sargan Test)، روشی برای تشخیص عدم همبستگی جملات خطای مدل رگرسیونی و متغیرهای ابزاری در مطالعات اقتصادسنجی است. این آزمون توسط جان دنیز سارگان (۱۹۵۸)، معرفی شده است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری