حداقل مربعات جزئی

جک نایف

جک نایف

جک نایف  (Jackknife)، یک روش باز نمونه گیری است. موریس کوانتل (۱۹۴۹)، تکنیک جک نایف را معرفی کرد.

حداقل مربعات جزئی PLS

حداقل مربعات جزئی PLS

حداقل مربعات جزئی PLS (Partial Least Square)، مدل معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس است. نسل دوم مدلسازی معادلات ساختاری معروف به رویکرد حداقل مربعات جزئی یا رویکرد مبتنی بر واریانس، فرآیندی مشابه ولی متفاوت با تکیه بر محدودیت های رویکرد مبتنی بر کواریانس ارائه نمود.

روایی همگرا

روایی همگرا

روایی همگرا (Convergent Validity)، میزان همبستگی بین هر عامل با سوالاتش است. روایی همگرا به میزان همبستگی نزدیک مقیاس جدید با سایر متغیرها و سایر معیارهای همان سازه اشاره دارد.

شاخص نکویی برازش GOF

شاخص نکویی برازش GOF

شاخص نکویی برازش GOF، به عنوان یک معیار کلی از تناسب مدل برای مدل معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی توسعه یافته است.

پایایی ترکیبی

پایایی ترکیبی

پایایی ترکیبی (Composite Reliability)، معیاری برای اندازه گیری سازگاری درونی سنجه های مقیاس است. شاخص CR برابر با مقدار کل واریانس نمره واقعی نسبت به واریانس نمره کل مقیاس است.

شاخص اندازه اثر

شاخص اندازه اثر

شاخص اندازه اثر (F SQUARE)، نشان می دهد یک متغیر پنهان مستقل، چه تاثیر قابل توجهی بر متغیر وابسته دارد. اندازه اثر F2  به صورت نسبتی از تغییرات R2 به روی بخشی از واریانس متغیر مکنون درونزا است که به صورت تبیین نشده در مدل باقی می ماند.

الگوریتم جایگشت (Permutation)

الگوریتم جایگشت (Permutation)

الگوریتم جایگشت (Permutation)، بررسی می کند آیا گروه های داده از پیش تعریف شده تفاوت های آماری معنی داری در برآورد پارامترهای خاص گروه خود دارند یا خیر.

بخش بندی پیش بینی گرا POS-PLS

بخش بندی پیش بینی گرا POS-PLS

بخش بندی پیش بینی گرا Prediction-Oriented Segmentation (POS)  روش تقسیم‌بندی در معادلات ساختاری مبتنی بر فاصله است. این یک رویکرد خوشه‌بندی با تخصیص قطعی مشاهدات به گروه‌ها را دنبال می‌کند. از یک اندازه‌گیری فاصله برای تخصیص مجدد مشاهدات استفاده می‌کند. به این ترتیب، هیچ فرض توزیعی ندارد.

روش آمیخته متناهی FIIMIX-PLS

روش آمیخته متناهی FIIMIX-PLS

روش آمیخته متناهی Finite mixture partial least squares (FIMIX-PLS) یک روش تقسیم بندی کلاس پنهان برای کشف ناهمگنی مشاهده نشده در مدل داخلی (ساختاری) است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری