تفاوت پارامتر و آماره

پارامتر و آماره

پارامتر و آماره

پارامتر و آماره (Parameter & Statistic)، برای تخمین یک مقدار مجهول استفاده می شوند، پارامتر مقدار مجهول جامعه و آماره مقدار مجهول نمونه را مشخص می کند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری