تحلیل رگرسیونی

رگرسیون چندگانه

رگرسیون چندگانه

رگرسیون چندگانه به یک تکنیک آماری اشاره دارد که از دو یا چند متغیر مستقل برای پیش‌بینی نتیجه یک متغیر وابسته استفاده می‌کند.

مدل معادلات ساختاری

مدل معادلات ساختاری

«مدل معادلات ساختاری» (Structural Equation Modeling)،‌برای بررسی روابط علت و معلولی به کار می رود. مدل معادلات ساختاری (SEM) تحلیلی بر پایه چند متغیر  از خانواده رگرسیون چند متغیری است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری