تحلیل آماری با spss

درجه آزادی

درجه آزادی

درجه آزادی (Degrees of freedom)، تعداد اطلاعات مستقلی است که برای محاسبه یک آمار استفاده می شود. به عنوان حجم نمونه منهای تعداد محدودیت ها محاسبه می شود.

آمار استنباطی

آمار استنباطی

آمار استنباطی آمار استنباطی (Inferential Statistics)، روش‌های متعددی است  که در آن‌ها می‌توان از اطلاعات ...

آمار توصیفی

آمار توصیفی

آمار توصیفی  (Descriptive statistics) بخش مهمی از تحلیل داده هاست که برای توصیف ویژگی های اساسی داده ها در مطالعه استفاده می شود

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری