برنامه ریزی سناریو

ترسیم چشم انداز

ترسیم چشم انداز

ترسیم چشم انداز، یادگیری از طریق سناریوها است. ارائه یک چشم انداز اغلب به معنی ایجاد الگوی نوینی از روابط بین عناصر پیشین است این کار را
به روش های گوناگونی می توان انجام داد.

برنامه ریزی سناریو

برنامه ریزی سناریو

برنامه ریزی سناریو (Scenario planning)، فرآیند سناریو نگاری در مطالعات آینده پژوهی در نرم افزار سناریو ویزارد است. برنامه ریزی سناریو  فن ها، روش ها و فرآیندهای چندگانه ای را در مطالعات آینده پژوهی تشریح می کند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری