آزمون شاپیرو ویلک

نمودار Q-Q

نمودار Q-Q

نمودار Q-Q یا نمودار چندک-چندک، نقش بسیار حیاتی در تجزیه و تحلیل گرافیکی و مقایسه دو توزیع احتمال با ترسیم چندک های آنها در برابر یکدیگر دارند.

آزمون شاپیرو ویلک

آزمون شاپیرو ویلک

آزمون شاپیرو ویلک (Shapiro-Wilk) یک آزمون برای بررسی نرمال بودن داده ها است و شباهت زیادی به آزمون کولموگروف اسمیرنوف دارد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری