آزمون شاپیرو ویلک در SPSS

آزمون شاپیرو ویلک

آزمون شاپیرو ویلک

آزمون شاپیرو ویلک (Shapiro-Wilk) یک آزمون برای بررسی نرمال بودن داده ها است و شباهت زیادی به آزمون کولموگروف اسمیرنوف دارد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری