پربازدیدترین

پربازدیدترین

ضریب تعیین یا ضریب تشخیص

ضریب تعیین یا ضریب تشخیص

ضریب تعیین (R۲  (R-squared correlation میزان ارتباط خطی بین دو متغیر را اندازه گیری می کند. R۲ نسبت تغییرات متغیر وابسته را که می توان به متغیر مستقل نسبت داد اندازه گیری می کند. 

نمونه گیری خوشه ای

نمونه گیری خوشه ای

نمونه گیری خوشه ای به عنوان یک روش نمونه‌گیری تعریف می‌شود که در آن محقق خوشه‌های متعددی از افراد از یک جمعیت ایجاد می‌کند که نشان‌دهنده ویژگی‌های همگن هستند و شانس مساوی برای حضور در نمونه را دارند.

نمونه‌ گیری هدفمند

نمونه‌ گیری هدفمند

نمونه‌ گیری هدفمند (Purposive sampling) انتخاب نمونه های خاصی است که اطلاعات زیادی در مورد موضوع مورد نظر داشته باشند. 

شاخص نکویی برازش GOF

شاخص نکویی برازش GOF

شاخص نکویی برازش GOF، به عنوان یک معیار کلی از تناسب مدل برای مدل معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی توسعه یافته است.

نمونه گیری گلوله برفی

نمونه گیری گلوله برفی

نمونه گیری گلوله برفی (Snowball sampling) یا نمونه گیری ارجاعی زنجیره ای به عنوان یک روش نمونه گیری غیراحتمالی است که در آن نمونه ها دارای صفات خاصی هستند.

عامل تورم واریانس VIF

عامل تورم واریانس VIF

عامل تورم واریانس VIF شدت همخطی چندگانه را در تحلیل رگرسیون کمترین مربعات معمولی ارزیابی می کند. به بیان ساده شاخص VIF نشان می دهد که یک متغیر تا چه اندازه تحت تاثیر دیگر متغیرها رفتارش تغییر می کند. 

مدل معادلات ساختاری

مدل معادلات ساختاری

«مدل معادلات ساختاری» (Structural Equation Modeling)،‌برای بررسی روابط علت و معلولی به کار می رود. مدل معادلات ساختاری (SEM) تحلیلی بر پایه چند متغیر  از خانواده رگرسیون چند متغیری است.

متغیر واسطه ای و تعدیلگر

متغیر واسطه ای و تعدیلگر

اثر یک متغیر سوم در رابطه ی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته می‌تواند به دو صورت متمایز باشد ۱-به عنوان متغیر تعدیل کننده (Moderater Variable) ۲-به ...

تحلیل میک مک MICMAC

تحلیل میک مک MICMAC

تحلیل میک مک MICMAC، برای انجام تحلیل ساختاری در مطالعات آینده پژوهی استفاده می شود. برای شناسایی مولفه های کلیدی برای استخراج سناریوهای سازگار از روش تحلیل میک مک استفاده می شود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

روش SECA-تکنیک سکا

آخرین اخبار

روش SECA-تکنیک سکا
سطح معنی داری

سطح معنی داری

پارامتر و آماره

پارامتر و آماره

آمار استنباطی

آمار استنباطی

همبستگی و علیت

همبستگی و علیت

مدیر آماری