تأثیر هوش هیجانی و کیفیت رابطه بر اثر بهبود خدمات اکوسیستم های پلتفرم آنلاین

تأثیر هوش هیجانی و کیفیت رابطه بر اثر بهبود خدمات اکوسیستم های پلتفرم آنلاین

تأثیر هوش هیجانی و کیفیت رابطه بر اثر بهبود خدمات اکوسیستم های پلتفرم آنلاین The influence of emotional intelligence and relationship quality on the service recovery effect of online platform ecosystem چکیده رویکرد های عملکرد خدمات در محیط شبکه دستخوش ...

مدیریت کیفیت به عنوان عامل تعیین کننده بهره وری

مدیریت کیفیت به عنوان عامل تعیین کننده بهره وری

چکیده هدف: هدف سه گانه ی این مقاله، عبارت است از: ابتدا، تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی ادبیات در ارتباط بین مدیریت کیفیت (QM) و بهره وری به عنوان شاخص عملکرد؛ دوم، شناسایی سازه های کلیدی اقدامات QM مرتبط با ...

ارائه تحلیل علی از نقش مهارت های سازمانی و نهادی در قابلیت نوآوری سازمان های کوچک و متوسط

ارائه تحلیل علی از نقش مهارت های سازمانی و نهادی در قابلیت نوآوری سازمان های کوچک و متوسط

چکیده در این مقاله بر آن هستیم مطالعاتِ پیرامون نقش نهادهای بومی در  قابلیت های سازمان های کوچک و متوسط چینی و همچنین تأثیر این روابط بر قابلیت نوآوری سازمان ها را تکمیل کنیم.  به طور خاص، مطالعات اخیر را ...

مدیر آماری