کیفیت مقالات با استفاده از ابزار CASP

کیفیت مقالات با استفاده از ابزار CASP

کیفیت مقالات با استفاده از ابزار CASP

CASP از اصلی ترین ابزارهای علمی برای بررسی معتبر بودن مقالات در تحلیل کیفی مانند فراترکیب است. شاید یکی از دلایل معروفیت این ابزارها، در کنار قدمت بالای آنها (از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی)، گستردگی این ابزارها میباشند. چک لیستهای CASP به تفکیک انواع مقالات / مطالعات بوده و تقریباً برای انواع مختلف این مقالات، ابزار اختصاصی و جدا دارند. این روش به نوعی تشخیص روایی مقالات است. به عنوان روایی و پایایی تحلیل کیفی در زمینه مقالات استفاده می شود. د

معرفی ابزار مهارت های ارزیابی حیاتی CASP

پس از حذف مطالعات نامتناسب با اهداف و سؤالات پژوهش، محقق باید کیفیت روش ­شناختی پژوهش­ها را ارزیابی کند. این گام در افزایش صحت کدگذاری و بهبود کدگذاری کیفی در تحلیل فراترکیب حائز اهمیت است. هدف از این گام حذف پژوهش­هایی است که محقق به یافته­ های ارائه شده در آن‌ها اعتمادی ندارد. ابزاری که معمولاً برای ارزیابی کیفیت مطالعات اولیه تحقیق کیفی استفاده می­شود “برنامه مهارت­های ارزیابی حیاتی” می­باشد که با طرح ده سؤال کمک می­کند تا دقت، اعتبار و اهمیت مطالعات کیفی تحقیق مشخص گردد.

ابزار، پژوهش­ها مطالعه شده و به هر پژوهش به لحاظ دارا بودن ویژگی­های فوق، امتیازی بین ۱ تا ۵ اختصاص می­یابد. بر اساس مقیاس ۵۰ امتیازی برنامه مهارت­های ارزیابی حیاتی، محقق سیستم امتیازبندی زیر را مطرح کرده و مطالعات را بر اساس درجه کیفیت روش ­شناختی آن‌ها دسته ­بندی می­کند.

خیلی خوب (۵۰-۴۱)، خوب (۴۰-۳۱)، متوسط (۳۰-۲۱)، ضعیف (۲۰-۱۱)، خیلی ضعیف (۱۱ -۰)

بر اساس برنامه مهارت­های ارزیابی حیاتی، محقق سیستم امتیازبندی فوق را انجام داده و هر پژوهشی را که پایین­تر از امتیاز خوب (پایین‌تر از ۳۱) باشد را حذف می­کند (چنیل،۲۰۱۱).

چگونگی برنامه مهارت‌های ارزیابی حیاتی CASP

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی یا روش CASP ﺑﺎ ۱۰ ﺷﺮط ﮐﯿﻔﯽ ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار گیرد. به ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻘﺎﻻت براساس هر یک از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ، اﻣﺘﯿﺎزی بین ۱ ﺗﺎ ۵ تخصیص داده می‌شود. ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﻣﺘﯿﺎزات آنﻫﺎ ۳۱ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﺣﺬف خواهند شد. ﺷﺮاﯾﻂ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای روش CASP در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از

این سؤالات بر موارد زیر تمرکز دارند:

۱. اهداف تحقیق

۲. منطق روش ­شناسی

۳. طرح تحقیق

۴. روش نمونه ­برداری

۵. جمع ­آوری داده­ ها

۶. انعکاس ­پذیری (که به رابطه بین محقق و مشارکت­ کنندگان اشاره دارد)

۷. ملاحظات اخلاقی

۸. دقت تجزیه‌وتحلیل داده­ها

۹. بیان واضح و روشن یافته ­ها

۱۰. ارزش تحقیق.

منبع

www.ncbi.nlm.nih%

۲ نظر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مدیر آماری