ضریب پایایی هولستی

ضریب پایایی هولستی

ضریب پایایی هولستی (Holsti’s coefficient of reliability) برای سنجش اعتبار تحلیل کیفی استفاده می شود. این شاخص توسط هولستی، از صاحب نظران تحلیل محتوا ارائه شده است. شاخص هولستی (۱۹۶۹)، تغییری از معیار توافق درصد برای موقعیت‌هایی است که کدگذارها دقیقا یک بخش از متن را کدگذاری نمی کنند. به عبارتی دیگر برای یک کد، دو نقل قول متفاوت در متن را انتخاب کرده اند. همچنین شاخص هولستی توافق شانسی را در نظر نمی گیرد.

فرمول ضریب هولستی

برای محاسبه ضریب هولستی از میزان اشتراکات دو کدگذاری انجام شده و تعداد کل دو کدگذاری استفاده می شود. در فرمول زیر نحوه محاسبه ضریب هولستی نشان داده شده است.

در این رابطه NA  تعداد موارد کدگذاری مشترک بین دو کدگذار است. NC1  تعداد کل کدگذاری اولیه و NC2 تعداد کل کدگذاری دوم است. مقدار شاخص هولستی بین صفر و یک متغیر است. به طور کلی میزان شاخص هولستی بالای ۰.۹ بیانگر سطح بالایی از اطمینان در اعتبار تحلیل کیفی است. اما در تحقیقات مختلف میزان مورد قبول شاخص هولستی  بالای ۰.۸ در نظرگرفته شده است.

منبع

 Lombard, M., Snyder-Duch, J., & Bracken, C. C. (2002). Content Analysis in Mass Communication: Assessment and Reporting of Intercoder Reliability. Human Communication Research, 28(4), 587–۶۰۴.

Holsti, O. R. (1969). Content analysis for the social sciences and humanities, Reading, MA: Addison-Wesley.

می توانید نحوه محاسبه آموزش ضریب هولستی را در با مقاله زیر ببینید. برای دانلود مقاله روی لینک زیر کلیک کنید.

آموزش محاسبه ضریب هولستی

۲ نظر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مدیر آماری